"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Wideokonferencje FOR

Formularz rejestracyjny:

Imię i nazwisko*:
adres e-mail*:
* pola wymagane

Klauzula informacyjna Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR w sprawie przetwarzania danych osobowych

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1), [dalej: RODO], Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR informuje Panią/Pana, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 9a, 02-628, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: kontakt@for.org.pl , [dalej: FOR].

3. Wskazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO który stanowi, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Ich podanie jest konieczne celem dokonania rejestracji i wzięcia udziału w wydarzeniu.

4. Zapisowi danych podlegają następujące dane: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Przetwarzanie danych zostanie zakończone, gdy cel, dla którego dane zostały zebrane, przestanie być aktualny. Zebrane dane będą poddawane regularnym, comiesięcznym przeglądom.

5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe przez kontakt pod adresem mailowym: kontakt@for.org.pl.

6. Przysyługuje Panu/Pani prawo dostępu do zarejestrowanych treści danych oraz ich sprostowania, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zążadania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach wskazanych w RODO (art. 15–22 RODO). Zarejestrowane Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. FOR nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. 

Wspierają nas