"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Kodeks etyczny

Kodeks etyczny Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR

przyjęty przez Radę FOR w formie uchwały w dniu 23 sierpnia 2007 roku

 1. MISJA

  Misją Fundacji "Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR" ("Fundacja") jest zwiększenie obywatelskiego zaangażowania w polskim społeczeństwie na rzecz propozycji, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi.

  Przeczytaj całą misję FOR
   
 2. JAWNOŚĆ

  Podstawową zasadą obowiązującą Fundację będzie zasada jawności. W szczególności:
  • corocznie sporządzane są sprawozdanie finansowe, które badane są przez uznaną firmę audytorską,
  • sprawozdania finansowe wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta składane są w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności publikowane są w Raportach Rocznych, które udostępnione są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Fundacji oraz w wersji papierowej w biurze Fundacji,
  • zmiany dotyczące działalności Fundacji ujawniane są na bieżąco w Krajowym Rejestrze Sądowym.
    
 3. APOLITYCZNOŚĆ
   
  1. Fundacja nie uczestniczy instytucjonalnie w działalności jakiejkolwiek partii politycznej. Nie uczestniczy instytucjonalnie w kampaniach wyborczych, nie wspiera kandydatów na urzędy publiczne. Apolityczność nie oznacza jednak powstrzymywania się Fundacji od udziału w debacie publicznej, czyli wymianie poglądów i przedstawiania koncepcji.
  2. Pracownicy Fundacji mają prawo brać udział w życiu partii politycznych wyłącznie we własnym imieniu, w czasie wolnym od obowiązków zawodowych, używając do tego celu własnych zasobów materialnych i technicznych oraz afiliacji, nie związanej z Fundacją. Jeśli działalność w partii politycznej przybiera znaczące rozmiary i nie jest możliwa do wyraźnego odróżnienia od działalności zawodowej w Fundacji, zainteresowana osoba powinna odpowiednio ograniczyć lub czasowo zawiesić swój udział w pracach na rzecz Fundacji.
    
 4. JAKOŚĆ

  W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanych projektów badawczych i edukacyjnych Fundacja przestrzega wysokich standardów rzetelności naukowej. Pracownicy Fundacji kierują się najwyższą starannością w wykonywaniu swoich obowiązków.
   
 5. DZIAŁALNOŚĆ NIENASTAWIONA NA ZYSK

  Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Zasady i warunki przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz uzyskiwanie dochodów z innych źródeł zgodnych ze statutem Fundacji, w tym zarządzanie funduszem rezerwowym Fundacji regulowane są w "Kodeksie Dobrych Praktyk w obszarze finansowania działalności Fundacji".
   
 6. RELACJE POMIĘDZY PRACOWNIKAMI
   
  1. W Fundacji niedopuszczalne są jakiekolwiek formy dyskryminacji.
  2. Fundacja przestrzega praw pracowniczych, zapewniając swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy oraz sprawiedliwą ocenę wykonywanej pracy.
  3. Pracownicy Fundacji mają obowiązek dbać o dobre imię Fundacji.
    
 7. ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW

  Władze Fundacji zwracają szczególną uwagę na okoliczności mogące sprzyjać wystąpieniu konfliktu interesów. W sytuacji konfliktu lub domniemania konfliktu między prywatnym interesem pracownika a interesem Fundacji, pracownik powinien zasięgnąć opinii Zarządu lub Rady Fundacji, w razie gdy konflikt dotyczy członka Zarządu.