"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Ogłoszenia

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
zaprasza do składania wniosków o dotację organizacje, instytucje oraz osoby indywidualne
z Bułgarii, Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji


Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe (“CEE Trust”) ogłasza otwarty konkurs grantowy na projekty promujące rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Bułgarii, Czechach, Węgrzech, Polsce, Rumunii i Słowacji.

CEE Trust zaprasza organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, grupy eksperckie, koalicje, oraz instytucje edukacyjne do składania projektów w formie listów intencyjnych w następujących obszarach:

  1. Przejrzystości instytucji publicznych;
  2. Zaangażowania społecznego i innych działań mających na celu wzmocnienie aktywności społeczeństwa obywatelskiego;
  3. Solidarności społecznej;
  4. Otoczenia sprzyjającego rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.

Tematyka projektów powinna być bezpośrednio związana z misją i wartościami reprezentowanymi przez CEE Trust (www.ceetrust.org)


Wierzymy, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą osiągnąć sukces, uzasadnienie dla swych działań, zaufanie, publiczne wsparcie dla swych działań jak i ich promocję oraz stabilność wyłącznie poprzez skupienie się na konkretnych działaniach, które są ważne dla obywateli i społeczeństwa jako całości.

CEE Trust zastrzega sobie prawo do zaakceptowania i odrzucania listów intencyjnych. CEE Trust będzie informował aplikantów o podjętej decyzji.

List intencyjny oraz formularz aplikacyjny powinny być przesłane wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 30 października 2007 r., na adres:
poland.applications@ceetrust.org

Pełny tekst zaproszenia oraz formularze aplikacyjne dostępne są na stronie www.ceetrust.org

Aplikacje MUSZĄ być przygotowane w języku angielskim.

Aplikacje przesłane pocztą, faksem, dostarczone osobiście lub po upływie terminu automatycznie zostaną ODRZUCONE.

Wspierają nas