"Skutecznie promujemy wolność"

EN

O Centrum Polityki Europejskiej


CEP jest niemiecką organizacją pozarządową, która na bieżąco monitoruje i analizuje procesy legislacyjne prowadzone na poziomie Unii Europejskiej oraz dzieli się tą wiedzą z mediami, politykami, naukowcami i ogółem społeczeństwa. Jego dyrektorem jest dr hab. Lüder Gerken.

Radę CEP tworzą:

 • Leszek Balcerowicz - b. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju
 • Roman Herzog - b. Prezydent Republiki Federalnej Niemiec
 • Frits Bolkestein - b. Komisarz Unii Europejskiej, holenderski polityk
 • Hans Tietmeyer - b. Prezes Niemieckiego Banku Centralnego

W stałym dialogu z naukowcami, politycznymi decydentami, mediami i społeczeństwem, CEP:

 • tworzy strategie i koncepcje polityki gospodarczej UE,
 • prowadzi konstruktywny i niezależny monitoring planów regulacyjnych Unii Europejskiej,
 • przyczynia się do przejrzystości i lepszego uświadomienia znaczenia i wpływu polityki UE na Niemcy.

Działalność CEP to przede wszystkim:

 • badania, czyli bieżący i kompleksowy monitoring unijnej polityki dostarczający aktualnych informacji na temat zamierzeń UE,
 • analizy zawierające prawną i ekonomiczną ocenę skutków wprowadzania istotnych unijnych regulacji,
 • informacja, czyli dostarczanie decydentom politycznym, jak i społeczeństwu podstawowych faktów i danych na temat pochodzenia, treści i skutków unijnych regulacji oraz inicjowanie opartej na faktach debaty dotyczącej europejskiej polityki,
 • doradztwo, które poprzez dostarczanie praktycznych rozwiązań wspiera polityków, media i społeczeństwo uczestniczące w procesie kształtowania polityki UE.

CEP opowiada się za:

 • wolną Europą
 • jednolitym rynkiem europejskim
 • właściwym podziałem kompetencji zgodnie z zasadą pomocniczości
 • ograniczeniem regulacji i biurokracji do niezbędnego poziomu
 • wzmocnieniem kontroli politycznej poprzez parlamenty

Analizy CEP dotyczące polityki Unii Europejskiej publikowane są co tydzień na stronie internetowej www.cep.eu i dotyczą takich zagadnień jak:

 • Traktat Lizboński
 • Jednolity rynek
 • Zatrudnienie i sprawy społeczne
 • Równe traktowanie
 • Ochrona konsumenta
 • Środowisko
 • Energia
 • Usługi finansowe
 • Telekomunikacja
 • Transport
 • Prawo cywilne i proceduralne

Wspierają nas