"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
Adres:
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń
Telefon:
(56) 658 62 90
Fax:
(56) 658 62 99
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
1. Historie sukcesu ? rozpowszechnianie dobrych praktyk w przedsiębiorczości ? cykl seminariów dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą (projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Torunia) ? projekt adresowany do osób uczących się ( matura 2009) i bezrobotnych. Według danych w 2009 roku w naszym województwie maturę zdawało 22 400 osób. Co więcej według statystyk WUP (na koniec grudnia 2007 r.) bezrobotnych do 25 roku życia w województwie jest 24 256. Wiele osób z tych grup planuje rozpocząć własną działalność gospodarczą, ale nie wie jak to zrobić od strony formalno-prawnej. Stąd pomysł na projekt ? główny jego cel to promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz przedstawienie informacji podstawowych odnoszących się do założenia i prowadzenie własnej działalności.
2. Projekt "Ośrodki wspierania przedsiębiorczości szansą na stworzenie własnej firmy" - projekt zakładał powstanie dwóch Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości, których celem jest przyczynienie się do wzrostu liczby nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu toruńskiego. Beneficjenci OWP otrzymali bezpłatną pomoc w zakresie doradztwa, szkoleń oraz warsztatów. Ponadto wybranej grupie beneficjentów, którzy przedstawili najciekawsze biznes plany własnej działalności gospodarczej, zaoferowano wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania firmy (10 osób) lub dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie nieprzekraczającej 5000 euro (10 osób). Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w partnerstwie z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
Działania IPH:
- reprezentowanie opinii środowiska gospodarczego wobec władz samorządu terytorialnego oraz kształtowanie polityki gospodarczej w regionie
- podejmowanie inicjatyw, które służą wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości i jednocześnie pomagają polskim firmom wejść na wspólny rynek europejski
- przygotowywanie przedsiębiorców do korzystania z programów pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej
- pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rozwój MŚP.
- organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, sympozjów
i seminariów.
- promocja eksportu promocją eksportu.
- promocja firm członkowskich


1. Historie sukcesu ? rozpowszechnianie dobrych praktyk w przedsiębiorczości ? cykl seminariów dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Obszar województwa kujawsko-pomorskiego
Rodzaj pomocy:
W ramach projektu odbył się cykl seminariów. Tematyka spotkań:
a) The Best Practice ? prezentacja przedsiębiorcy reprezentującego małą lub średnią firmę z naszego województwa.
b) Podstawowe zagadnienia z działalności gospodarczej
(definicja działalności gospodarczej, definicja MŚP, formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej)
c) Rejestracja krok po kroku ( koszty uruchomienia działalności gospodarczej, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, Zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym, Rejestracja w urzędzie Skarbowym ? podatki w przedsiębiorstwie, Rejestracja w ZUS, Rejestracja w Państwowej Inspekcji Pracy, Instytucja Jednego Okienka
d) Finansowanie działalności gospodarczej
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Projekt kierowany do dwóch grup docelowych beneficjentów: osoby uczące się (matura 2009) oraz bezrobotni.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Celem głównym projektu było promowanie postaw przedsiębiorczości wśród osób kończących edukację oraz bezrobotnych, które zostaną zmotywowane do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
W ramach projektu odbyły się 3 seminaria ? 28.04.2009, 22.05.2009, 30.06.2009

?Ośrodki wspierania przedsiębiorczości szansą na stworzenie własnej firmy?

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Obszar województwa kujawsko-pomorskiego
Rodzaj pomocy:
Pomoc OWP koncentrowała się na prowadzeniu interaktywnych warsztatów, polegających na przyswajaniu informacji poprzez prace nad stadium przypadku. Forma warsztatowa zajęć stanowi najbardziej efektywny sposób przyswajania wiedzy. Konsultanci i trenerzy OWP udzielali także praktycznych porad, dotyczących założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. . Ponadto wybranej grupie beneficjentów, którzy przedstawili najciekawsze biznes plany własnej działalności gospodarczej, zaoferowano wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania firmy (10 osób) lub dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie nieprzekraczającej 5000 euro (10 osób). Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w partnerstwie z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Beneficjentami ostatecznymi projektu były osoby fizyczne, pracujące, nie zarejestrowane jako bezrobotne, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Celem projektu było udzielenie kompleksowego wsparcia doradczego, szkoleniowego i finansowego beneficjentom w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
IPH w Toruniu jako Partner Beneficjenta był odpowiedzialny za organizację seminariów dla beneficjentów ostatecznych z udziałem przedsiębiorców. Przeprowadzono 3 seminaria, których tematyka dotyczyła przedstawienia przedsiębiorców reprezentujących małe i średnie firmy z województwa kujawsko-pomorskiego.


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS