"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
Adres:
Ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
Telefon:
(42) 630 36 67
Fax:
(42) 632 90 89
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:

Działania FRP na rzecz rozwoju przedsiębiorczości ludzi młodych - transfer wiedzy, rozwijanie umiejętności i postawy proaktywnej, promocja kształcenia ustawicznego (wybór):

 • kontakty ze szkołami średnimi w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i integracji z Unią Europejską ( w tym dla młodzieży niepełnosprawnej/niedosłyszącej - uczniów z ośrodków szkolno-wychowawczych
 • organizacja staży absolwenckich, praktyk zawodowych, wolontariatu dla studentów, umożliwianie stażystom, praktykantom i wolontariuszom udziału w seminariach organizowanych przez FRP
 • współpraca z Kołem Naukowym PROGRESS (UŁ) oraz Stowarzyszeniem Studentów AIESEC
 • działania w Europejskim Banku Kadr Regionu Łódzkiego (2002-2004) i w Radzie Doradców AIESEC (od 2006)
 • współpraca z Forum Młodych PKPP LEWIATAN (od 2005)
 • udział w inicjatywie "TAK w Referendum" - współpraca z młodzieżą (2003)
 • umożliwienie studentom zbierania materiałów do prac licencjackich i magisterskich, konsultacje
 • seminaria i praktyki terenowe dla studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • warsztaty dla studentów, młodych artystów i naukowców z zakresu przedsiębiorczości
 • konsultacje dla młodych osób rozpoczynających działalność gospodarczą, w tym typu spin-off, spin-out (Punkt Konsultacyjny)
 • biblioteka ze specjalistyczną literaturą polską i obcojęzyczną (zarządzanie, innowacyjność, Unia Europejska) - ponad 3 tys. pozycji
 • filmy edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości
 • Gminne Centrum Informacji - motywuje do aktywności na rynku pracy i rozwijania przedsiębiorczości (od 2003)
 • udział w inicjatywie Dzień Przedsiębiorczości - przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy (od 2004)
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
FRP jest instytucją szkoleniowo-doradczą, organizacją pożytku publicznego. Zajmuje się upowszechnianiem zasad skutecznego i etycznego działania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej oraz pozyskiwania środków na rozwój. Jednym z obszarów działalności jest kształtowania i rozwijanie postawy przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.


EMPLOYABILITY AND ENTREPRENEURSHIP: TUNING UNIVERSITIES AND ENTREPRISES ? KSZTAŁCENIE I ZATRUDNIENIE: DOSTOSOWANIE PROGRAMÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH DO POTRZEB GOSPODARKI

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Projekt o zasięgu międzynarodowym
Rodzaj pomocy:
? Seminaria i warsztaty
? Prezentacje
? Materiały informacyjne
? Konsultacje
? Podręczniki
? Wyjazdy studyjne
? Konferencje
? Spotkania międzynarodowe i wymiana doświadczeń
? Portale internetowe
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Studenci, nauczyciele akademiccy kierunków ekonomicznych i pokrewnych, przedstawiciele pracodawców
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Projekt realizowany przez konsorcjum: Portugalia (lider), Dania, Francja, Wielka Brytania, Polska (reprezentowana przez FRP).
Opracowanie podstaw do takiego dostosowania programów nauczania na kierunkach ekonomicznych i pokrewnych, aby kompetencje absolwentów odpowiadały potrzebom rynku pracy.
Rozwój tzw. umiejętności miękkich (umiejętności metodologicznych, umiejętności społecznych, wartości i postaw, umiejętności uczenia się).
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
(2008-2009)
? Badania ankietowe wśród studentów i przedstawicieli pracodawców (wrzesień ? grudzień 2008, maj-czerwiec 2009)
? Oczekiwania biznesu wobec uczelni wyższych w kontekście europejskiego rynku pracy ? seminarium dla studentów, pracowników uczelni, przedstawicieli pracodawców (marzec 2009)
? Coaching jako metoda wspierania studentów w rozwoju umiejętności miękkich ? warsztaty dla młodej kadry Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej (marzec 2009)
? Coaching umiejętności miękkich ? warsztaty dla studentów (kwiecień 2009)
? E-coaching ? wsparcie dla studentów przy opracowaniu portfolio umiejętności miękkich i przygotowaniu prezentacji
? Prezentacje portfolio umiejętności miękkich studentów UŁ i PŁ (maj 2009)
? Międzynarodowa konferencja Employability and Entrepreneurship w Porto (Portugalia) ? lipiec 2009
? Opracowanie podręcznika Coaching umiejętności miękkich (w toku)
? Opracowanie raportu dotyczącego uwzględnienia w programach dydaktycznych uczelni rozwijania umiejętności miękkich (w toku)

FIRST HOUR: ACTIVE CITIZENSHIP TEST - PIERWSZA LEKCJA ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Projekt o zasięgu międzynarodowym
Rodzaj pomocy:
? Seminaria i warsztaty
? Prezentacje
? Materiały informacyjne
? Konsultacje
? Podręczniki
? Wyjazdy studyjne
? Konferencje
? Spotkania międzynarodowe i wymiana doświadczeń
? Portale internetowe
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, edukatorzy
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Projekt realizowany przez konsorcjum: Włochy (lider), Francja, Grecja Wielka Brytania, Polska (reprezentowana przez FRP).
Promocja postaw aktywności obywatelskiej, w tym przedsiębiorczości, wśród młodzieży w wieku 13-18 lat.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
FIRST HOUR: ACTIVE CITIZENSHIP TEST
(2005-2006)
? Badania ankietowe wśród uczniów, ich nauczycieli i rodziców na temat stanu świadomości obywatelskiej, w tym przedsiębiorczości (październik-grudzień 2005)
? Aktywne obywatelstwo - aktywność na rynku pracy - seminarium dla nauczycieli na temat propagowania ( kwiecień 2006)
? Wyjazdy studyjne ? międzynarodowe spotkania młodzieży i pedagogów: Perugia, Włochy (maj 2006), Newcastle, Wielka Brytania (październik 2006)
? Opracowanie i wydanie ?Słownika nieformalnych kompetencji? ? grudzień 2006
? Konferencja międzynarodowa w Peruggi (Włochy) ? grudzień 2009r.
? Seminarium podsumowujące wyniki projektu w Polsce ? kwiecień 2007
? Wirtualne Forum Aktywnych Obywateli www.primaora.net

Q-PLACEMENTS. TRANING PLACEMENTS IN FOREIGN ENTERPRISES FOR VOCATIONAL TRAINING STUDENTS. AN EUROPEAN APPROACH FOR QUALITY ? PRAKTYKI ZAWODOWE W FIRMACH ZAGRANICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH. EUROPEJSKIE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Projekt o zasięgu międzynarodowym
Rodzaj pomocy:
? Seminaria i warsztaty
? Prezentacje
? Materiały informacyjne
? Konsultacje
? Podręczniki
? Wyjazdy studyjne
? Konferencje
? Spotkania międzynarodowe i wymiana doświadczeń
? Portale internetowe
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Uczniowie szkół zawodowych, przedstawiciele podmiotów kształcenia zawodowego
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Projekt realizowany przez konsorcjum: Hiszpania (lider), Belgia, Bułgaria, Rumunia, Słowenia, Niemcy, Polska (reprezentowana przez FRP).
Opracowanie podręcznika, który ułatwi uczniom szkół zawodowych praktyki zagraniczne w przedsiębiorstwach UE.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
(2008-2010)
? Analiza sytuacji i potrzeb w zakresie praktyk zagranicznych uczniów szkół zawodowych z udziałem podmiotów kształcenia zawodowego (październik 2008 ? czerwiec 2009)
? Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie staży uczniów szkół zawodowych (luty - czerwiec 2009)
? Opracowanie podręcznika ?Praktyki uczniów szkół zawodowych w europejskich przedsiębiorstwach? (w toku)


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS