Forum Obywatelskiego Rozwoju

Chiny są przykładem na to, że państwo socjalistyczne może odnosić sukcesy gospodarcze

Tymczasem: nie należy mylić systemu politycznego i ekonomicznego; ludzie często określają rodzaj gospodarki na podstawie nazewnictwa systemu politycznego Chiny do niedawna miały gospodarkę i system polityczny podporządkowane socjalistycznym zasadom obecnie jedynie system polityczny pozostaje pod wpływem starego porządku; gospodarka natomiast kieruje się coraz częściej rynkowymi (kapitalistycznymi ) zasadami w 2006 roku sektor prywatny wytworzył 63% […]

czytaj więcej

Import hamuje rozwój

Tymczasem: otwarcie się na wymianę międzynarodową i na swobodny handel pomiędzy krajami ma dokładnie odwrotny skutek niż zakłada mit – swoboda handlu wspomaga i przyspiesza rozwój gospodarczy, otwarcie się na import pozwala krajowi wyspecjalizować w wytwarzaniu tych dóbr, które przy posiadanych zasobach pracy i kapitału potrafi wytworzyć więcej i lepiej; dobra, które kraj potrafi wykonać […]

czytaj więcej

Gospodarka wolnorynkowa wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne

Tymczasem: jak wykazują badania, gospodarki centralnie planowane wytwarzały więcej CO2 niż bogatsze od nich gospodarki wolnorynkowe (w przeliczeniu na 1 USD PKB), większe zanieczyszczenie środowiska naturalnego w gospodarkach centralnie planowanych świadczy o ich znacznej niewydajności oraz marnotrawstwie zasobów – powoduje to bezpowrotne zniszczenia środowiska naturalnego, biedniejsze kraje nie stać na dostarczanie na odpowiednim poziomie usług […]

czytaj więcej

Inwestycje, szczególnie zagranicznych korporacji, prowadzą do wyzysku społeczeństwa

Tymczasem: chęć osiągnięcia zysku (a więc większego wyzysku społeczeństwa, jak twierdzą zwolennicy mitu) nie jest jedynym i głównym celem inwestowania – inwestycje pozwalają przedsiębiorstwom utrzymać się na rynku, bo umożliwiają zwiększenie wydajności, a co za tym idzie dostarczanie lepszych i tańszych towarów, inwestycje nie ograniczają liczby miejsc pracy, wręcz przeciwnie – sprzyjają ich wzrostowi; tańsze […]

czytaj więcej

Wzrost gospodarczy powoduje zanieczyszczenie środowiska

Tymczasem: prawdą jest, że w początkowej fazie rozwoju gospodarczego zanieczyszczenie środowiska rośnie wraz ze wzrostem gospodarczym, jednakże, im wyższy poziom rozwoju gospodarczego osiąga dane społeczeństwo, tym więcej uwagi poświęca ono środowisku naturalnemu, wraz ze wzrostem gospodarczym rośną także zasoby i możliwości, które mogą przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska. A zatem: polityka gospodarcza ukierunkowana na wzrost sprzyja środowisku […]

czytaj więcej

Ze wzrostu gospodarczego korzystają tylko bogaci

Tymczasem: jak wykazują badania empiryczne, w dłuższym okresie istnieje stabilność podziału łącznego dochodu wypracowanego w gospodarce między właścicieli kapitału oraz pracowników, czyli dochody osób biednych jak i bogatych osób rosną w podobnym tempie w krótkim okresie występuje jednak nierówność w podziale dochodu – na początku szybkiemu rozwojowi towarzyszy zwiększenie nierówności, bo tylko niewielka część społeczeństwa […]

czytaj więcej

Redukcja deficytu budżetu oznacza chłodzenie gospodarki, a jego zwiększenie ją pobudza

Tymczasem: redukcja deficytu budżetowego nie prowadzi do spowolnienia wzrostu gospodarczego, ale ma wręcz odwrotne skutki – na skutek redukcji deficytu rośnie tempo wzrostu gospodarczego, przyspieszenie wzrostu gospodarczego ma miejsce nie tylko w długim okresie, ale także w krótkim okresie; redukcja ta ma więc skutek natychmiastowy, szybkość reakcji tempa wzrostu gospodarczego na ograniczenie wydatków budżetowych wynika […]

czytaj więcej

Wysoka płaca minimalna to wyższe zarobki dla najbiedniejszych.

Tymczasem: Wysoka płaca minimalna hamuje tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza tych przeznaczonych dla osób o niskich kwalifikacjach i niewielkim doświadczeniu zawodowym. Wzrost płacy minimalnej pogarsza konkurencyjność pracownika, którego ona dotyczy względem innych osób na rynku pracy. Uwzględnienie nakładów, jakie należy ponieść na wyszkolenie pełnowartościowego pracownika, oraz tego, że wydajność pracy u niedoświadczonej osoby będzie prawdopodobnie […]

czytaj więcej