Forum Obywatelskiego Rozwoju

STATUT FUNDACJI FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja nosi nazwę „Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR” i dalej w Statucie zwana jest „Fundacją”.

2. Fundacja została ustanowiona przez Leszka Balcerowicza, zwanego dalej „Fundatorem”, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego Rep. A nr 2521/2007 przez asesora notarialnego Bartłomieja Jabłońskiego, zastępcę notariusza Jana Rudnickiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 55/73, w dniu 12 lutego 2007 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. W języku angielskim Fundacja posługuje się nazwą „Civil Development Forum – FOR”

§2

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.

3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Cele i zasady działania Fundacji

§4

Celem Fundacji jest wspieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa w działania, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, a także działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) prowadzenie działalności badawczej mającej na celu zidentyfikowanie obszarów życia gospodarczego i politycznego, które szkodzą rozwojowi kraju oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie, a także proponowanie rozwiązań służących rozwojowi opartych na doświadczeniu innych krajów i wiedzy naukowej,

2) tworzenie i popieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, gospodarczych i ekonomicznych istotnych ze względu na cele Fundacji,

3) sporządzanie raportów, analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie szkoleń, seminariów i wykładów w zakresie określonym celem statutowym Fundacji,

4) działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o propozycjach i rozwiązaniach w dziedzinie gospodarki i polityki służących rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej,

5) inicjowanie i wspieranie programów szkoleń specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej,

6) mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. poprzez popularyzowanie wiedzy o formach udziału w demokracji w krajach bardziej rozwiniętych i podejmowanie działań służących ich wdrażaniu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

7) podejmowanie działań służących upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom życia publicznego i społecznego,

8) organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności wyodrębnia się rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. W celu realizacji zadań statutowych inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i prowadzić działalność gospodarczą.

5. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez:

a) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji,

b) inicjowanie postępowania i przystępowanie do postępowań toczących się przed organami sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji.

2. Fundacja, w celu realizacji swoich celów może powoływać komitety, w tym Komitet Programowy Fundacji. Skład, cele i zasady działania komitetów działających przy Radzie Fundacji określa Rada.  Skład, cele i zasady działania komitetów działających przy Zarządzie Fundacji określa Zarząd.

3. Rada może określić zasady nadawania honorowych tytułów osobom i podmiotom dokonującym na rzecz Fundacji darowizn i dotacji oraz warunki współpracy Fundacji z tymi osobami i podmiotami.

Majątek i dochody Fundacji

§6

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji i subwencji oraz grantów,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku Fundacji,

5) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

6) odsetek i depozytów bankowych,

7) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

8) dochodów z działalności gospodarczej.

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

6. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego warunku. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy szczegółowe określenie na piśmie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na wybrany przez siebie cel statutowy.

7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

8. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady, członków Zarządu lub pracowników, oraz osób, z którymi członkowie Rady, Zarządu lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady, Zarządu lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

9. Fundacja tworzy fundusz rezerwowy, na który są przelewane środki pochodzące z dochodów określonych w ust. 6, jeżeli taka jest wola darczyńcy. Fundusz może być wykorzystywany na cele wskazane na piśmie przez darczyńcę, a w braku wskazania przez niego tych celów na działalność Fundacji. Wykorzystanie środków funduszu rezerwowego wymaga zgody Rady Fundacji. Odsetki od lokat środków funduszu rezerwowego nie podlegają powyższym ograniczeniom.

Działalność gospodarcza

§ 7

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa, w następującym zakresie:

Działalność wydawnicza (58.1)
Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72)
Reklama, badania rynku i opinii publicznej (73)
Działalność związana z dzierżawą własności intelektualnej (77.40.Z )
Działalność szkoleniowa, edukacyjna, prowadzenie wykładów i udział w panelach dyskusyjnych  (85.59.B, 85.60.Z)
Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów (82.30.Z)
Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9)

Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone mogą być przez Zarząd środki pochodzące z:

Funduszu założycielskiego w wielkości ustalonej przez Radę Fundacji.
Odsetek bankowych.
Darowizn, chyba że stoi to w sprzeczności z wolą darczyńcy.
Spadków i zapisów, jeżeli jest to zgodne z wolą spadkodawcy.
Dochodów z działalności gospodarczej do wysokości określonej przez Zarząd.

Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w celu i w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową. Dochody są przeznaczane na cele statutowe lub na inwestycje, jeżeli służą rozwijaniu działalności gospodarczej.

Działalność  gospodarcza  Fundacji  wyodrębniona  jest  na  poziomie  księgowym i rachunkowym.

Wszystkie formy działalności fundacji (nieodpłatna i płatna) wymagają wyodrębnienia rachunkowego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów kosztów i wyników każdego z tych rodzajów działalności, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości

Organy Fundacji

§8

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,

2) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

2. Rada może powoływać inne organy i określać ich kompetencje.

Rada Fundacji

§9

1. Rada jest organem stanowiącym, nadzorczym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z co najmniej trzech członków.

3. W skład Rady z mocy statutu wchodzi Fundator.

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją decyzją Rada.

5. Członkowie Rady:

a) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży i zakwaterowania,

b) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

c) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w następujących przypadkach:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa – z chwilą doręczenia rezygnacji Przewodniczącemu Rady;

b) śmierci – z chwilą śmierci członka Rady;

c) uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady – z chwilą podjęcia uchwały.

7. Fundator nie może zostać pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji w sposób przewidziany w § 9 pkt 6 lit. c.

8. Przewodniczącym Rady jest z mocy statutu Fundator. W przypadku niemożności sprawowania przez Fundatora funkcji Przewodniczącego Rady, w szczególności śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§10

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady lub całego Zarządu, złożony na piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie może odbywać się pisemnie.

4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeśli członek Rady wyraził na to zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie czekał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 5 dni od daty rozesłania projektu uchwały.

5. Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (dalej: głosowanie na odległość) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady będą uczestniczyć w jej podjęciu i żaden z Członków Rady nie wyrazi sprzeciwu wobec takiej formy podjęcia uchwały. Przewodniczący Rady w formie ustnej zarządza głosowanie na odległość oraz wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie głosowania na odległość (dalej: osoba odpowiedzialna) spośród Członków Rady albo Członków Zarządu. Osoba odpowiedzialna przesyła Członkom Rady informację o zarządzeniu przez Przewodniczącego Rady głosowania na odległość oraz projekt uchwały i wyznacza termin 7 lub 14 dni na oddanie głosu. W przypadku nieoddania głosu przez przynajmniej jednego Członka Rady w wyznaczonym terminie głosowanie uważa się za nieważne. Głosowanie kończy się wraz z upływem wyznaczonego terminu lub przed jego upływem jeśli wszyscy Członkowie Rady oddadzą głos. 

6. Po zakończeniu głosowania na odległość osoba odpowiedzialna sporządza protokół z głosowania zawierający:

wynik głosowania,
sposób głosowania poszczególnych Członków Rady,
informację o przyjęciu uchwały, odrzuceniu uchwały lub nieważności głosowania,
w przypadku przyjęcia uchwały – datę wejścia uchwały w życie,
podpis osoby odpowiedzialnej i Przewodniczącego Rady,
załącznik w postaci treści uchwały.

7. Za środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość rozumie się w szczególności:

telefon,
telekonferencje,
pocztę tradycyjną,
przesyłki kurierskie,
pocztę elektroniczną,
faks,
inne środki komunikacji elektronicznej.   

8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 4 – 6  nie dotyczy zatwierdzania sprawozdań i programów działalności Fundacji.

§11

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) nadzór nad działalnością Fundacji,

2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

3) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,

4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji,

5) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesa i członków Zarządu,

6) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu,

7) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

8) podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,

9) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,

10) dokonywanie zmian w statucie Fundacji,

11) ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,

12) delegowanie członków Rady na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności,

13) wyrażanie zgody na utworzenie stałej lub czasowej placówki terenowej,

14) dokonywanie zmian w Kodeksie Dobrych Praktyk w obszarze finansowej działalności Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

§12

Rada jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

Zarząd Fundacji

§13

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych przez Radę na trzyletnią kadencję.

2. Funkcję Prezesa lub członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

4. Upływ kadencji członka Zarządu nie ma wpływu na bieg kadencji pozostałych członków.

5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

śmierci – z chwilą śmierci członka Zarządu;
pisemnej rezygnacji z członkostwa – z chwilą doręczenia rezygnacji Przewodniczącemu Rady;
odwołania – z chwilą wejścia w życie uchwały Rady o odwołaniu Członka Zarządu.

§14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,

b) zarządzanie majątkiem Fundacji,

c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

d) realizowanie szczególnych dyspozycji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź postanowieniami statutu,

e) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,

f) realizowanie zadań wyznaczonych przez Radę,

g) uchwalanie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego niezastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach lub w statucie do właściwości Rady Fundacji,

h) kierowanie działalnością gospodarczą.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do głosowania Zarządu w tym trybie stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 4-6 przy czym osobą odpowiedzialną może być Członek Zarządu lub współpracownik Fundacji.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku jest zobowiązany przedłożyć Radzie Fundacji:

a) roczny plan działalności oraz roczny plan finansowy Fundacji nie później niż do 31 marca roku, którego te plany dotyczą,

b) roczne sprawozdanie z działalności i roczne sprawozdanie finansowe Fundacji nie później niż do 31 marca roku, następującego po roku, którego te sprawozdania dotyczą.

Sposób reprezentacji

§15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych, których wartość nie przekracza 5000 (słownie: pięciu tysięcy) złotych, oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

Zmiana Statutu

§16

1. Zmiany Statutu dokonuje Rada w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, zawsze za zgodą Przewodniczącego Rady z zastrzeżeniem ust 2.

2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. W takim przypadku, do ważności uchwały wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Rady.

Połączenie z inną fundacją

§17

1. Fundacja może, dla efektywnego realizowanie swoich celów, połączyć się z inną fundacją.

2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada w formie uchwały powziętej zwykłą większością głosów.

Likwidacja Fundacji

§18

1. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w ust. 1 nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę organizacjom, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.