Forum Obywatelskiego Rozwoju

Tymczasem:

 • jak wykazują badania empiryczne, w dłuższym okresie istnieje stabilność podziału łącznego dochodu wypracowanego w gospodarce między właścicieli kapitału oraz pracowników, czyli dochody osób biednych jak i bogatych osób rosną w podobnym tempie
 • w krótkim okresie występuje jednak nierówność w podziale dochodu – na początku szybkiemu rozwojowi towarzyszy zwiększenie nierówności, bo tylko niewielka część społeczeństwa inwestuje w nowoczesne sektory i znajduje w nich zatrudnienie. Z czasem, gdy rośnie znaczenie tych sektorów w gospodarce, nierówności zaczynają maleć
 • niemożliwe jest wystąpienie sytuacji, w której dochody bogatych rosły trwale szybciej niż biednych, a wtedy udział tych pierwszych w łącznym dochodzie wypracowanym w gospodarce wzrósłby do 100 proc., a udział tych drugich – spadłby do zera,.
 • istnienie nierówności dochodowych jest zjawiskiem pożądanym i pozytywnym w gospodarce – otrzymywanie wyższego niż inni wynagrodzenia za swój wkład pracy jest bodźcem do większego wysiłku i wytężonej pracy; sprzyja to szybkiemu wzrostowi gospodarczemu

A zatem:

 • długookresowo wszyscy uczestniczą jednakowo w podziale dochodu
 • istnienie nierówności dochodowych jest zjawiskiem normalnym, a nawet pożądanym, w gospodarce,
 • znaczne różnice w dochodach zmniejszają się wraz z rozwojem gospodarczym,
 • wzrost gospodarczy i wyższe wynagrodzenie za włożony wysiłek umożliwiają przejście do grupy o wyższych dochodach

Czy wiesz, że…

 • nierówności dochodowe w Polsce nie są największe w świecie – ich poziom jest podobny do krajów „starej” Unii
 • w dłuższym okresie wzrost dochodów jest zbliżony dla wszystkich gospodarstw domowych
 • istnienie nierówności w wynagradzaniu sprzyja zwiększaniu nakładów pracy, a co za tym idzie wzrostowi gospodarczemu.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Przeczytaj esej poświęcony tematowi, że wzrost gospodarczy służy rzekomo tylko bogatym