Forum Obywatelskiego Rozwoju

Kodeks Dobrych Praktyk w obszarze finansowej działalności Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR („Fundacja”)

Niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk („Kodeks”) ma na celu uregulowanie zasad przejrzystego, zgodnego z prawem oraz z zasadami etyki działania Fundacji w obszarze finansowania działalności. Kodeks określa zasady etyczne zgodne z misją Fundacji, w szczególności zasady i warunki przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz uzyskiwanie dochodów z innych źródeł zgodnych ze statutem (łącznie zwanych w Kodeksie „Darowizną”) Fundacji.

Fundacja przestrzegać będzie zasad niniejszego Kodeksu i takiego samego zachowania oczekuje od swoich darczyńców.

 1. We wszystkich sferach działania, włączając w to pozyskiwanie środków finansowych, Fundacja przestrzega wysokich standardów etycznych i dąży do zachowania najwyższej staranności, jakości i rzetelności.
 2. Fundacja dba o dobre imię darczyńców i wypełnia wolę darczyńców w zakresie realizacji celów na jaki uczyniona była darowizna.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jednak wyłącznie w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych.
 4. Fundacja jest instytucją niezależną od swoich darczyńców. W szczególności:

  a) Fundacja nie uczestniczy w działaniach lobbingowych na rzecz lub w imieniu swoich darczyńców.
  b) Fundacja dąży do tego, aby baza darczyńców była zróżnicowana i za dany rok obrotowy obejmowała, co najmniej dziesięciu darczyńców, a największy darczyńca nie stanowił więcej niż 50% rocznego budżetu.
   
 5. Fundacja przeznacza, co najmniej 10% od każdej darowizny przekazanej na cele statutowe na fundusz rezerwowy przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji, który docelowo zostanie przekształcony w kapitał żelazny Fundacji. Fundacja dąży do unikania jakichkolwiek konfliktów interesów w obszarze finansowania działalności.
 6. Fundacja nie przyjmuje dotacji lub innych form finansowania od partii politycznych.
 7. Fundacja jest instytucją przejrzystą:

  a) Fundacja podpisuje umowę darowizny z:

  I. darczyńcami będącymi podmiotami gospodarczymi,
  II. darczyńcami będącymi osobami fizycznymi wspierającymi Fundację  na kwotę wyższą niż 10 tys. zł, w okresie roku finansowego.

  ​b) Fundacja identyfikuje i prowadzi rejestr darczyńców w oparciu o informacje zebrane przy zawieraniu umów. Przechowywanie rejestru może zostać zlecone podmiotowi zewnętrznemu prowadzącemu obsługę rachunkowo-księgową Fundacji.
  c) Fundacja sporządza i udostępnia do wiadomości publicznej, w szczególności na stronach internetowych Fundacji, swoje roczne sprawozdania finansowe oraz informację o źródłach finansowania.
  d) Wpłaty od darczyńców przyjmowane są wyłącznie na rachunek bankowy Fundacji.
  e) Fundacja sporządza i udostępnia do wiadomości publicznej, w szczególności na stronie internetowej Fundacji, spis darczyńców, przekazujących na rzecz Fundacji darowiznę, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm.). Spis dotyczy darowizn co najmniej 5 lat wstecz, licząc od ostatniego zakończonego roku podatkowego.  
   
 8. Fundacja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia darowizny lub jej zwrotu, jeżeli przyjęcie jej, w opinii Zarządu Fundacji, naruszałoby dobre imię Fundacji.
 9. Fundacja przestrzega i wykonuje obowiązki informacyjne dotyczące dokonywanych wpłat darczyńców zawarte w  ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm.).