Forum Obywatelskiego Rozwoju

Kodeks etyczny Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

przyjęty przez Radę FOR w formie uchwały w dniu 23 sierpnia 2007 roku

 1. MISJAMisją Fundacji „Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR” („Fundacja”) jest zwiększenie obywatelskiego zaangażowania w polskim społeczeństwie na rzecz propozycji, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi.Przeczytaj całą misję FOR
 2. JAWNOŚĆPodstawową zasadą obowiązującą Fundację będzie zasada jawności. W szczególności:
  • corocznie sporządzane są sprawozdanie finansowe, które badane są przez uznaną firmę audytorską,
  • sprawozdania finansowe wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta składane są w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności publikowane są w Raportach Rocznych, które udostępnione są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Fundacji oraz w wersji papierowej w biurze Fundacji,
  • zmiany dotyczące działalności Fundacji ujawniane są na bieżąco w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. APOLITYCZNOŚĆ
  1. Fundacja nie uczestniczy instytucjonalnie w działalności jakiejkolwiek partii politycznej. Nie uczestniczy instytucjonalnie w kampaniach wyborczych, nie wspiera kandydatów na urzędy publiczne. Apolityczność nie oznacza jednak powstrzymywania się Fundacji od udziału w debacie publicznej, czyli wymianie poglądów i przedstawiania koncepcji.
  2. Pracownicy Fundacji mają prawo brać udział w życiu partii politycznych wyłącznie we własnym imieniu, w czasie wolnym od obowiązków zawodowych, używając do tego celu własnych zasobów materialnych i technicznych oraz afiliacji, nie związanej z Fundacją. Jeśli działalność w partii politycznej przybiera znaczące rozmiary i nie jest możliwa do wyraźnego odróżnienia od działalności zawodowej w Fundacji, zainteresowana osoba powinna odpowiednio ograniczyć lub czasowo zawiesić swój udział w pracach na rzecz Fundacji.
 4. JAKOŚĆW celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanych projektów badawczych i edukacyjnych Fundacja przestrzega wysokich standardów rzetelności naukowej. Pracownicy Fundacji kierują się najwyższą starannością w wykonywaniu swoich obowiązków.
 5. DZIAŁALNOŚĆ NIENASTAWIONA NA ZYSKFundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Zasady i warunki przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz uzyskiwanie dochodów z innych źródeł zgodnych ze statutem Fundacji, w tym zarządzanie funduszem rezerwowym Fundacji regulowane są w „Kodeksie Dobrych Praktyk w obszarze finansowania działalności Fundacji”.
 6. RELACJE POMIĘDZY PRACOWNIKAMI
  1. W Fundacji niedopuszczalne są jakiekolwiek formy dyskryminacji.
  2. Fundacja przestrzega praw pracowniczych, zapewniając swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy oraz sprawiedliwą ocenę wykonywanej pracy.
  3. Pracownicy Fundacji mają obowiązek dbać o dobre imię Fundacji.
 7. ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓWWładze Fundacji zwracają szczególną uwagę na okoliczności mogące sprzyjać wystąpieniu konfliktu interesów. W sytuacji konfliktu lub domniemania konfliktu między prywatnym interesem pracownika a interesem Fundacji, pracownik powinien zasięgnąć opinii Zarządu lub Rady Fundacji, w razie gdy konflikt dotyczy członka Zarządu.