Forum Obywatelskiego Rozwoju

Tymczasem:

  • redukcja deficytu budżetowego nie prowadzi do spowolnienia wzrostu gospodarczego, ale ma wręcz odwrotne skutki – na skutek redukcji deficytu rośnie tempo wzrostu gospodarczego,
  • przyspieszenie wzrostu gospodarczego ma miejsce nie tylko w długim okresie, ale także w krótkim okresie; redukcja ta ma więc skutek natychmiastowy,
  • szybkość reakcji tempa wzrostu gospodarczego na ograniczenie wydatków budżetowych wynika z kilku czynników: redukcja deficytu pozostawia więcej pieniędzy ludziom, co pozwala im na zwiększenie swoich wydatków; znika efekt wypychania prywatnych inwestycji; obniżeniu ulegają stopy procentowe; maleje perspektywa wzrostu podatków w przyszłości, co zachęca do zwiększania wydatków i inwestowania; zmniejsza ryzyko wystąpienia kryzysu finansowego na skutek braku możliwości obsługi zadłużenia przez państwo; obniżeniu ulegają niektóre koszty działalności przedsiębiorstw (np. te związane z wynagrodzeniami), co zwiększa zyski, a co za tym idzie możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw,
  • badania empiryczne potwierdzają ożywcze działanie redukcji deficytu – Irlandia i Dania w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku zredukowały swoje deficyty budżetowe o odpowiednio 7% PKB i 10% PKB; na skutek tych działań tempo wzrostu zwiększyło się o średnio 3,6% rocznie; innym przykładem jest Litwa, gdzie w roku 2000 miała miejsce znaczna redukcja deficytu i zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego,
  • także badania empiryczne potwierdzają, że pobudzanie gospodarki poprzez zwiększanie deficytu budżetowego powoduje obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, tak jak miało to miejsce w Szwecji w latach 1990-1994.

A zatem:

  • zwiększanie deficytu budżetowego nie ma charakteru pobudzającego gospodarkę; efekt pobudzający można osiągnąć poprzez redukcję wydatków budżetowych,
  • gospodarka, w której deficyt budżetowy jest silnie zredukowany jest zdrowsza, a gospodarstwa domowe jak i przedsiębiorstwa mają więcej środków do inwestowania i wydawania.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Przeczytaj esej poświęcony tematowi deficytu