Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • Na początku maja Komisja Europejska ogłosiła projekt perspektywy budżetowej na lata 2021–2027
     
  • Po raz pierwszy KE zaproponowała wyraźne powiązanie wypłacania środków unijnych z przestrzeganiem przez państwa zasad praworządności
     
  • Okoliczności ogłoszenia tego projektu i jego uzasadnienie każą uznać, że jest on odpowiedzią na naruszenia zasad państwa prawa przez Polskę i Węgry
     
  • Mimo słusznych założeń, zaprezentowany mechanizm – w obecnym kształcie – jest niedopracowany i może okazać się spóźniony

Komisja Europejska, z początkiem maja, formalnie zainicjowała proces przyjmowania wieloletnich ram finansowych UE (zwanych potocznie perspektywą budżetową) na lata 2021–2027. W oparciu o te ramy uchwalane będą budżety Unii na kolejne lata. Zaprezentowany pakiet aktów prawnych [1] w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy będzie przedmiotem wielostronnych negocjacji dotyczących wysokości środków przypadających na konkretne cele i przeznaczonych dla każdego z państw członkowskich.

Po raz pierwszy w unijnej historii, Komisja zaproponowała również nowy mechanizm, warunkujący wypłacanie pieniędzy z budżetu UE od przestrzegania przez państwo członkowskie zasad praworządności [2].


[1] Zob. Komisja Europejska, Budżet UE: Komisja proponuje nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i ‍broni, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_pl.htm [dost. 7 maja 2018 r.]

[2] Komunikat Komisji z dnia 2 maja 2018 r., Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, COM(2018) 324 final.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec
[email protected]