Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza

Sprzedaż alkoholu, zarówno detaliczna, jak i hurtowa, należy do działalności gospodarczej o charakterze reglamentowanym, która wymaga uzyskania zezwolenia. Ustawodawca, oprócz zezwolenia, przewidział wiele innych nieuzasadnionych barier, utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Ustawodawca uzależnia uzyskanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu m.in. od lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Punkty sprzedaży alkoholu muszą znajdować się w odpowiedniej odległości od tzw. obiektów chronionych (szkół, ośrodków wychowawczych, kościołów itp.). Taka regulacja wprowadza przedsiębiorców w stan niepewności i ogranicza rozwój ich działalności, dlatego też w praktyce często jest przez nich omijana. W obliczu istnienia innych obostrzeń wynikających z regulacji alkoholowej (np. wyznaczanie limitów punktów sprzedaży alkoholu w gminach, zakaz spożywania alkoholu w „miejscach publicznych”) nie znajduje ona żadnego racjonalnego uzasadnienia.

Instytucja punktów chronionych rodzi również negatywne konsekwencje w kontekście wygaśnięcia zezwolenia wraz z każdorazową zmianą lokalizacji dokonaną zarówno przez przedsiębiorcę, jak i przez tzw. obiekt chroniony, pojawiający się w sąsiedztwie punktu sprzedaży alkoholu.

Co więcej, ustawodawca uniemożliwia zwrot nadpłaconej części opłaty za korzystanie z zezwolenia w przypadku jego wygaśnięcia lub cofnięcia.

Polityka wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi powinna realizować się przede wszystkim za pośrednictwem akcji edukacyjnych, jak również poprzez egzekwowanie obostrzeń dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i małoletnim.

Koniecznym jest:

  1. usunięcie instytucji obiektów chronionych i obowiązku zachowania stosownej odległości od nich,
  2. umożliwienie przedsiębiorcom skutecznego wnioskowania o zmiany w treści zezwolenia obejmujące lokalizację punktu sprzedaży bez konieczności występowania o nowe zezwolenie,
  3. uregulowanie kwestii zwrotu nadpłaconych części opłat

Kontakt do autora analizy
Monika Kozieł   
e-mail: [email protected]
tel.: 600 045 159