Forum Obywatelskiego Rozwoju

Apel Fundacji FOR i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej o zniesienie barier w zatrudnianiu obcokrajowców

Jako Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju) oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza apelujemy o podjęcie prac nad kompleksową reformą prawa, która nie tylko usunie bariery dostępu do większości zawodów i umożliwi obywatelom Ukrainy podejmowanie pracy na podobnych co Polacy zasadach, ale również stworzeniem prostych i jasnych procedur oraz ogólną deregulacją, która zniesie bariery również dla obywateli Polski. Ze swojej strony deklarujemy naszą gotowość do podjęcia współpracy w tym zakresie, służymy wiedzą i doświadczeniem.

czytaj więcej

EU Minimum Corporate Tax Directive and EU Challenges Today

Pod koniec 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję dyrektywy w sprawie minimalnego opodatkowania grup międzynarodowych. Propozycja opiera się wątpliwych podstawach ekonomicznych i prawnych. Proponowana dyrektywa odebrałaby państwom członkowskim suwerenność w określaniu stawek podatkowych, a ponadto nowe przepisy osłabią otwartość na zmiany i proinwestycyjną politykę podatkową. Wdrożenie dyrektywy o minimalnym podatku może wiązać się z dramatycznym wzrostem przepisów, procedur i biurokracji.​

czytaj więcej

The battle for free societies

It’s rare that we call on governments to do more, but on this occasion, we believe that Europe and the free world should be united in implementing wide-spread economic sanctions on the Russian regime and politically completely isolate the aggressors. Otherwise following generations will rightly accuse us of knowing the price of everything and the value of nothing.
 

czytaj więcej

Stanowisko Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu RP i ekonomistów w sprawie utraty reputacji i wiarygodności ekonomicznej Polski

Niska wiarygodność ekonomiczna państwa wywołuje niepewność, tym samym powoduje osłabianie w gospodarowaniu orientacji długookresowej i produktywnościowej, zaś sprzyja wzmacnianiu orientacji krótkookresowej, spekulacyjnej i transakcyjnej. Tym właśnie należy w szczególności wyjaśniać bardzo niski poziom inwestycji prywatnych i produkcyjnych w polskiej gospodarce pomimo utrzymującego się w latach 2014–2019 wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Również w ostatnim roku – mimo ożywienia – nie widać przełomu w tym zakresie.

czytaj więcej

Narodowy Bank Polski musi chronić wartość polskiego pieniądza

Polska ma dramatyczne doświadczenia z kosztami inflacji. U schyłku PRL przeszła przez okres galopującej inflacji, która jest zabójcza dla nowoczesnej gospodarki, opierającej się na wymianie i specjalizacji. Później musiała ponosić koszty jej zbijania. Wyciągając lekcję z tych doświadczeń, w Konstytucji (w art. 227) nałożono na Narodowy Bank Polski odpowiedzialność za dbanie o wartość pieniądza, co uszczegółowiono w ustawie  o NBP (w art. 3), określając  jako podstawowy cel działalności banku centralnego utrzymanie  stabilnego poziomu cen.

czytaj więcej

Oświadczenie FOR w związku z komentarzami na temat wypowiedzi jednego z dyskutantów na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie

W związku z komentarzami na temat wypowiedzi jednego z dyskutantów na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie, odnośnie rzekomego stanowiska FOR w kwestii przyczyn zmian klimatu wyjaśniamy, że ta wypowiedź dotyczyła dwustronicowego komentarza z 2014 r. dwójki związanych wówczas z FOR autorów odnośnie kosztów polityki klimatycznej w UE (bo przecież takie koszty, związane np. z transformacją energetyczną, istnieją i ktoś będzie musiał je ponieść). Nie było to stanowisko FOR, czy Leszka Balcerowicza.

czytaj więcej

Oświadczenie organizacji pozarządowych i środowisk prawniczych w sprawie konsekwencji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej licznych nieścisłości i przekłamań na temat konsekwencji niedawnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce, jako przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk prawniczych działających na rzecz ochrony praw i wolności człowieka czujemy się w obowiązku przedstawić obywatelom rzeczywisty stan sprawy.​

czytaj więcej

Stanowisko Forum Obywatelskiego Rozwoju w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy „Lex TVN”

W państwie opartym na zasadzie pluralizmu mediów istotne jest, by debatę publiczną  kształtowało jak najwięcej różnych głosów. Wszelkie działania państwa zmierzające, bezpośrednio lub pośrednio, do monopolizacji tej debaty – w tym takie jak przewidziane w omawianym projekcie – utrudniają obywatelom dostęp do rzetelnej informacji, a w konsekwencji uniemożliwiają rzeczywistą kontrolę działalności rządzących sprawowaną w imieniu obywateli przez media.

czytaj więcej

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie przejęcia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez większość sejmową

Jako przedstawiciele organizacji społecznych sprzeciwiamy się wrogiemu przejęciu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez rządzącą większość parlamentarną. Nie akceptujemy de facto rozstrzygania o naszych prawach i wolnościach przez politycznie zależny trybunał Julii Przyłębskiej, lekceważenia w jego pracach podstawowych zasad rzetelnego procesu, w tym kwestii niezależności i bezstronności sędziów

czytaj więcej