Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • Międzynarodowy Fundusz Walutowy, którego misja w dniach 14–24 marca przeprowadziła w Warszawie przegląd w ramach art. IV Statutu MFW, wskazał na najważniejsze problemy polskiej gospodarki i przedstawił związane z nimi rekomendacje.

  • MFW zaleca polskiemu rządowi zacieśnianie polityki fiskalnej, a w szczególności likwidację powszechnych programów dopłat do energii i wakacji kredytowych. Postuluje też podwyższenie wieku emerytalnego.

  • Rada Polityki Pieniężnej powinna być gotowa na dalsze podwyżki stóp procentowych, jeśli będzie tego wymagać obniżenie inflacji do celu do końca 2025 roku.

  • Diagnozy i rekomendacje MFW pozostają zbieżne z analizami i postulatami FOR.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, którego misja w dniach 14–24 marca przeprowadziła w Warszawie przegląd w ramach art. IV Statutu MFW, wskazał na najważniejsze problemy polskiej gospodarki i przedstawił związane z nimi rekomendacje.

Delegacja Funduszu zwróciła uwagę, że najważniejszym wyzwaniem jest obniżenie inflacji do celu (którego górne pasmo odchyleń wynosi 3,5%). Dlatego konieczne staje się zacieśnienie polityki fiskalnej w tym roku. Za sprawą „Polskiego Ładu” i tzw. tarcz antyinflacyjnych (których skuteczność jest wątpliwa – zob. np. komunikat FOR 6/2022) deficyt finansów publicznych wzrósł z 1,9% PKB w 2021 roku do 3,1% PKB w 2022 roku, a prognozowany na 2023 rok deficyt ma wynieść 4,5% PKB. Przyczynami prognozowanego zwiększenia się deficytu finansów publicznych są silne spowolnienie wzrostu gospodarczego i rosnące koszty obsługi długu publicznego, na co zwracaliśmy uwagę w komunikatach FOR 6/2023 oraz 9/2023 – polska gospodarka ma urosnąć w tym roku zaledwie o 0,3%, a polskie państwo będzie płacić najwyższe odsetki spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

MFW apeluje do rządu o odpowiedzialną politykę fiskalną, która wspierałaby Radę Polityki Pieniężnej w walce z inflacją. Fundusz prognozuje utrzymywanie się deficytu finansów publicznych na poziomie ok. 3% PKB w średnim terminie, zwracając jednocześnie uwagę, że konsekwentne obniżanie długu publicznego byłoby bardzo korzystne dla gospodarki Polski, gdyż stworzyłoby to odpowiednią przestrzeń fiskalną, by reagować na ewentualne szoki i napięcia wynikające ze starzenia się społeczeństwa, transformacji energetycznej i wzrostu wydatków na obronę. Tutaj Fundusz rekomenduje podniesienie wieku emerytalnego i ograniczenie świadczeń socjalnych tak, by korzystały z nich tylko osoby potrzebujące wsparcia. Podniesienie wieku emerytalnego – przez ograniczenie odpływu pracujących z rynku – wzmocniłoby też przyszły wzrost gospodarczy. Wskazywaliśmy na to m.in. w raporcie FOR Polska: zastój czy rozwój? Praca, praworządność, inwestycje, innowacje.

Pełna treść publikacji znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorów:

Marcin Zieliński, członek zarządu i główny ekonomista FOR
[email protected]

Bartłomiej Jabrzyk, analityk FOR
[email protected]