Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-04-27

Synteza:

 • W wyroku z 20 kwietnia 2021 roku, Repubblika (C-896/19), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytania prejudycjalne sądu z Malty dotyczące krajowych zasad powoływania sędziów.
 • W 2016 roku weszły w życie zmiany w konstytucji Malty, na mocy których utworzono komisję do spraw powoływania sędziów, uczestniczącą w procesie nominowania sędziów wyższego szczebla. Mimo to, w razie braku rekomendacji kandydata przez komisję, w wyjątkowych przypadkach premier może samodzielnie zaproponować głowie państwa powołanie takiej osoby na stanowisko sędziowskie. 
   
 • W swoim wyroku Trybunał po raz kolejny potwierdził, że może oceniać zasady powoływania sędziów z punktu widzenia ich zgodności z prawem Unii Europejskiej.
 • Zdaniem Trybunału przysługujące szefowi rządu uprawnienie do rekomendowania kandydatów na sędziów wyższego szczebla wbrew ocenie komisji nie zagraża ich niezależności, o ile premier korzysta z niego wyjątkowo oraz ściśle przestrzega wymogów prawa krajowego.
   
 • Co istotniejsze, Trybunał – po raz pierwszy w historii – uznał, że państwo członkowskie Unii nie może wprowadzać do swojego ustawodawstwa takich zmian, które obniżają poziom ochrony praworządności, a co za tym idzie niezawisłości sędziów.
   
 • Wbrew twierdzeniom polskich władz, wyrok Trybunału nie potwierdza, że obecne zasady powoływania sędziów w Polsce, w tym udział w tym procesie nowej KRS, respektują wymogi wynikające z prawa Unii.
 •  

  Pełna treść analizy znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


  Kontakt do autora:

  Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR
  [email protected]