Forum Obywatelskiego Rozwoju

7 lipca 2015 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC) wydał tzw. wyrok pilotażowy w połączonych sprawach Rutkowski i inni przeciwko Polsce (skargi nr 72287/10, 13927/11 oraz 46187/11). Jak wynika z uzasadnienia tego wyroku, przewlekłość postępowań w Polsce stanowi problem o charakterze systemowym, a dotychczasowe środki ochrony prawnej (skarga na przewlekłość postępowania) nie zapewniają dostatecznej ochrony poszkodowanym przewlekłością. Rodzi to konieczność opracowania rozwiązań, które pozwolą stronom postępowań przygotowawczych i sądowych na realną i efektywną ochronę ich praw przed przewlekłością postępowania. To jest właśnie rzeczywisty problem polskiego wymiaru sprawiedliwości, który został zignorowany przez większość polityków w trakcie kampanii wyborczej, a dziś brak jest konstruktywnych propozycji jego rozwiązania.

Kontakt do autora:
Michał Magdziak
E-mail: [email protected]