Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wzajemne wyłączanie się od orzekania przez sędziów Sądu Najwyższego jest oczywiście pokłosiem wątpliwości co do procedury powołania części składu tego sądu – Patryk Wachowiec, Prawo.pl

– Dalsze utrzymywanie się praktyki wyłączania legalnych sędziów SN na podstawie nieuprawnionych i nieznajdujących oparcia w konwencji standardów prowadzić będzie niechybnie do osłabienia ochrony prawnej obywateli i ich prawa do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki przez sąd, którego skład nie będzie budził uzasadnionych wątpliwości – ocenia Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

Zasady delegowania sędziów do natychmiastowej poprawy

Obowiązujące regulacje dotyczące delegowania sędziego do pełnienia czynności w innym sądzie są niezwykle skomplikowane. W zależności od podstawy prawnej decyzje o delegacji podejmują różne organy (z wiodącą rolą Ministra Sprawiedliwości); podobnie zróżnicowane są kryteria pozwalające na delegowanie oraz dotyczące okresu czy miejsca delegacji. Zarazem nie istnieją żadne zasady pozwalające obiektywnie stwierdzić potrzebę delegowania czy ocenić zasadność delegowania konkretnego sędziego. Brak jest również kontroli sądowej nad rozstrzygnięciem zarówno o delegowaniu, jak i o skróceniu delegacji.

czytaj więcej

Patryk Wachowiec relacjonuje wysłuchanie w TSUE, OKO.Press

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR, aktywista na rzecz praworządności, relacjonował przebieg wysłuchania:

„Strony (przedstawiciele Komisji Europejskiej i polskiego rządu – przyp. red.) powtórzyły swoje argumenty. Stronę polską reprezentowała delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości sędzia Anna Dalkowska. Zaskoczyło mnie, że w swojej argumentacji powoływała się na senacki projekt ustawy o KRS, który jest obecnie konsultowany. Mówiła, że nie wyobraża sobie, żeby takie przepisy obowiązywały w Polsce, że to dopiero są złe przepisy, a nie te, które kwestionuje KE”.

czytaj więcej

Patryk Wachowiec o sporze kompetencyjnym w Trybunale Konstytucyjnym, Rzeczpospolita

– Pamiętając o tym, jak działał Trybunał przez ostatnie 2-3 lata, jak wygląda kalendarz prac w Trybunale Konstytucyjnym, widzimy, że ta wokanda, kolejność rozpoznawania spraw, daty wydania orzeczeń są ściśle skorelowane z bieżącą sytuacją polityczną. I odnoszę takie wrażenie, że brak ogłoszenia orzeczenia w dniu wczorajszym jest wynikiem oczekiwań na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – mówił Patryk Wachowiec. 

czytaj więcej