Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

1. Mediacja narzędziem budowy zaufania społecznego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

  • Polacy bezrefleksyjnie przekazując w ręce aparatu państwa rozwiązywanie większości sporów ograniczają swój wpływ na ich przebieg. Tym samym zrzekają się istotnego aspektu wolności obywatelskich, jakim jest prawo do decydowania o przebiegu swojego sporu.
  • Mediacja może stymulować odbudowę deficytu zaufania społecznego oraz stanowić narzędzie zaniedbywanej od lat edukacji obywatelskiej. Sprzyja bowiem kształtowaniu podejścia, którego podstawą jest szacunek i zaufanie do innych, dialog i samodzielność w radzeniu sobie z przeciwnościami oraz kompetencje komunikacyjne służące wygaszaniu konfliktów.

2. Mediacja narzędziem kształtowania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Idea mediacji jako dialogu wspomaganego przez niezależnego mediatora znakomicie wpisuje się w obszary polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i można ją zastosować m.in.:

  • w dialogu z pracownikami – pozwala zniwelować „nierównorzędność” relacji; zapewnia uczestnictwo pracowników w zarządzaniu organizacją; jest skutecznym kanałem komunikacji z organami związkowymi; jako narzędzie wizerunkowe pozwala pozyskać wartościowych pracowników; zaś jako narzędzie dochodzenia roszczeń zapewnia poufność oraz oszczędność czasu i pieniędzy (mediacja jest 13 razy szybsza i 5-krotnie tańsza od postępowania sądowego).
  • w dialogu z interesariuszami – zapobiega polaryzowaniu stanowisk i zaognianiu konfliktu, jest nieoceniona w konsultacjach społecznych przy budzących kontrowersje inwestycjach oraz w kontaktach ze społecznością i władzą lokalną; zapewnia udział interesariuszy w zarządzaniu organizacją; jest pomocnym narzędziem kształtowania relacji inwestorskich.
  • Jako narzędzie budowy wyższej kultury organizacyjnej i dbania o wizerunek – praktykowanie mediacji i prowadzenie polityki zarządzania sporami może zwiększyć efektywność organizacji, zapobiec konfliktowi zagrażającemu jej stabilności czy wizerunkowi. Może pomóc kształtować długofalowe i silne relacje z kontrahentami;
  • Jako etap reklamacji – świadczy o transparentności procedur, pośrednio pokazuje przekonanie organizacji o wysokiej jakości jej produktów i usług oraz ważność relacji z klientem i równorzędne traktowanie.

3. Mediacja nowym narzędziem pracy prawników.
Kształtująca się obecnie kultura organizacji odpowiedzialnych społecznie wymaga od prawników zmodyfikowania podejścia do rozwiązywania sporów. Relacje biznesowe bywają cenniejsze od potencjalnych zysków w przypadku wygrania procesu a wizerunek, czy poufność informacji są często ważniejsze niż kwestie natury prawnej. Także coraz częstsza wielonarodowość organizacji i zaczerpnięte z ich systemów procedury powodują, że szukanie polubownych rozwiązań konfliktów nie jest już postrzegane jako przejaw słabości, czy braku dowodów procesowych, ale po prostu wyraz wyższej kultury prawnej.

Analiza została zaprezentowana podczas konferencji „Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej”. Relacja z wydarzenia jest dostępna TUTAJ

Kontakt do autora:
Anna Wąsowska
Mediator, prawnik
e-mail: [email protected]