Forum Obywatelskiego Rozwoju

Już w najbliższy czwartek, 19 września 2013 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzy skargę na decyzję Prokuratora Generalnego, który utrzymał w mocy odmowę udzielenia informacji publicznej przez Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu.*

Na potrzeby badań naukowych nad obciążeniem jednostek prokuratury oraz prokuratorów postępowaniami przygotowawczymi, prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości , naukowcy-prawnicy z Uniwersytetu Wrocławskiego zwrócili się o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej 24 prokuratur wszystkich szczebli do 17 prokuratur. Pozytywnie odpowiedziało 9 prokuratur (odnośnie do danych z 12 jednostek). Pięć jednostek (odnośnie do danych z 8 jednostek) początkowo odmówiło udzielenia informacji, ale po odwołaniu się do instancji wyższej przekazało dane. Odmowę udzielenia informacji publicznej przez trzy prokuratury (odnośnie do danych z 4 jednostek) podtrzymały  jednostki wyższego rzędu. Jedna z tych odmów będzie właśnie przedmiotem rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

W decyzjach odmawiających udzielenia informacji publicznej używano różnych argumentów, z których najczęstsze były następujące:

1. Brak szczególnego interesu publicznego wnioskodawców w uzyskaniu danych (przy założeniu, że informacje, o które wnioskowano miały charakter przetworzony), w szczególności ze względu na fakt, że praca naukowa należy do „interesu prywatnego”, a nie publicznego.

2. Brak związku pomiędzy wynikami prowadzonych badań a wykorzystaniem ich w pracach nad nowelizacją ustawy o prokuraturze.

3. Udzielenie odpowiedzi na wniosek wymagałoby zbyt dużego nakładu pracy ze strony zbyt dużej liczby pracowników, którzy musieliby zostać oddelegowani do jej wykonania, co wiązałoby się z koniecznością podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności, a dodatkowo sparaliżowałoby pracę jednostki.

————-
* W dniu 19 września 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę na decyzję Prokuratora Generalnego utrzymującą w mocy decyzje Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu o nieudostępnieniu informacji publicznej. Sąd podzielił stanowisko skarżącej dr Karoliny Kremens i uchylił zarówno decyzję Prokuratora Generalnego jak i Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że wnioskowane dane stanowiły informację przetworzoną, która wymagała wykazania przez wnioskodawczynię szczególnego interesu publicznego. Sąd podkreślił, że wnioskodawczyni spełniła ten wymóg albowiem – wbrew argumentacji Prokuratora Generalnego – szczególny interes publiczny nie oznacza, że opinia na potrzeby której dr Karolina Kremens oraz dr Wojciech Jasiński wnosili o udostępnienie informacji, musi mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w procesie legislacyjnym dotyczącym ustawy Prawo o prokuraturze. Zdaniem Sądu, jeżeli efekt prowadzonych badań będzie dostępny dla szerokiego grona odbiorców i potencjalnie możliwy do wykorzystania, tak prowadzone badania naukowe będą spełniały kryterium szczególnej istotności dla interesu publicznego. Bez znaczenia, w opinii Sądu, pozostaje natomiast odpłatność za sporządzenie opinii.

Wyrok jest nieprawomocny. Na rozstrzygnięcie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czytaj więcej:

prawo.gazetaprawna.pl: Jawność prokuratury idzie pod sąd, Ewa Ivanowa

Rzeczpospolita: Prokuratura musi udostępnić naukowcom dane