Forum Obywatelskiego Rozwoju

Autor:

Aleksander Łaszek (e-mail: [email protected], kom. 695 286 386)


Synteza:

 • Działania zmierzające do redukcji deficytu sektora finansów publicznych podjęte w latach 2010-2011, a także zapowiedziane na 2012 rok koncentrują się na wzroście dochodów, a nie na ograniczeniu wydatków. Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że takie redukcje są nietrwałe i rodzą duże ryzyko wolniejszego wzrostu gospodarczego.
   
 • W 2011 roku w listopadowej prognozie Komisja Europejska oceniła, że deficyt finansów publicznych w Polsce w 2012 roku wyniesie 4% PKB, znacznie powyżej dozwolonego poziomu 3% PKB. Polska została poproszona o dodatkowe wyjaśnienia.
   
 • 11 stycznia br. Komisja Europejska na podstawie expose Premiera i listu Ministra Finansów oceniła, że dzięki zapowiedzianym w nich dodatkowym działaniom, deficyt finansów publicznych w 2012 roku w Polsce wyniesie 3,3% PKB.
   
 • Komisja Europejska nie ocenia struktury dostosowania fiskalnego, a jedynie bada, czy podjęte działania są wystarczające, by obniżyć deficyt finansów publicznych poniżej 3% PKB.
   
 • Pozytywnym elementem expose Premiera była zapowiedź stopniowego podnoszenia i zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet na poziomie 67 lat. Biorąc pod uwagę obecny niski poziom wieku emerytalnego kobiet (60 lat), zapowiedziane tempo jego podnoszenia należy jednak uznać za zbyt wolne.
   
 • Negatywnym elementem expose Premiera była zapowiedź podniesienia składki rentowej, przyczyniająca się do wzrostu klina podatkowego. Działanie to sprawi, że tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie już istniejących stanie się droższe dla pracodawców, ograniczając tym samym popyt na pracę.
   
 • Przedstawiony w expose plan zwiększenia dochodów bazuje na modyfikacji już istniejących przepisów (np. podniesienie stawki rentowej) oraz wprowadzeniu nowych podatków (np. od wydobycia miedzi i srebra). Zabrakło natomiast zapowiedzi gruntownej reformy nadmiernie skomplikowanego i wielokrotnie zmienianego systemu podatkowego, nakładającego na przedsiębiorców zbędne obciążenia administracyjne.