Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat 2/2024: Rządowy projekt ustawy o KRS: pożądany kierunek, za mało bezpieczników

Przedstawiony przez Ministra Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada powrót do wyboru sędziowskiej części Rady przez sędziów. W powiązaniu z propozycją przyznania wszystkim sędziom, a nie tylko ich reprezentantom, czynnego i biernego prawa wyborczego, projekt zapewnić ma niezależność KRS i ograniczyć wpływ polityków na proces nominacji sędziowskich. Mimo że propozycje zawarte w […]

czytaj więcej

Polityka publiczna oparta na dowodach. Ocena Polski

Tworzenie polityk publicznych opartych na dowodach (evidence-based policy making, EBPM) to w najszerszym znaczeniu sformalizowany proces, w którym władza angażuje wysokiej jakości zasoby celem wywołania pożądanych przez nią zmian świecie realnym. Bardziej szczegółowo jest to podejście, w którym interwencje państwa (bądź ich brak) uzasadnione są rzetelnymi danymi z różnych źródeł, w tym od samych obywateli. […]

czytaj więcej

Ujawniona umowa koalicyjna i zapowiedź wydłużenia podatkowego vacatio legis to bez wątpienia dobra wiadomość – Patryk Wachowiec, Money.pl

– Minimum sześciomiesięczny okres między ogłoszeniem zmian w prawie podatkowym a ich wejściem w życie, zapisany w umowie koalicyjnej, to element szerszego planu poprawy zasad stanowienia prawa. To ważna zapowiedź, której realizacji powinny pilnować organizacje pozarządowe i media – ocenia analityk prawny FOR Patryk Wachowiec.

czytaj więcej

Komunikat FOR 19/2023: Dlaczego bojkot tzw. referendum 15 października jest demokratyczny?

W reakcji na nawoływania do bojkotu tzw. referendum – ze względu na to, w jaki sposób doszło do jego ogłoszenia, a także z powodu tendencyjnych pytań – przedstawiciele partii rządzącej i jej zwolennicy podnoszą argument, że odmowa głosowania i zniechęcanie innych osób do udziału w nim to rzekomo działania antydemokratyczne. Jest jednak dokładnie na odwrót: bojkot „referendum” – przy jednoczesnym głosowaniu w wyborach – mieści się w pełni w ramach porządku demokratycznego.

czytaj więcej

Komunikat FOR 17/2023: Powrót do PRL: zakaz fotografowania nie zastąpi profesjonalizmu służb

Głosami koalicji rządzącej Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw. Ustawa, zmieniając ustawę o obronie Ojczyzny, zakłada m.in. powrót znanego z czasów PRL zakazu fotografowania – bardzo szeroko zdefiniowanych – obiektów o znaczeniu strategicznym. Mogą nimi być np. wiadukty, dworce kolejowe, szpitale, nadajniki telefonii komórkowej czy nawet niektóre uczelnie wyższe. Wykaz obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz obiektów infrastruktury krytycznej, które mogą zostać objęte zakazem fotografowania, nie jest publicznie dostępny. Obywatel nie będzie miał możliwości ustalić, czy zakaz obejmuje konkretny obiekt.

czytaj więcej

Komunikat FOR 15/2023: Patologia legislacji i znikające apteki. O kolejnym zaostrzeniu Prawa farmaceutycznego

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach eksportowych jako projekt rządowy musiała zawierać ocenę skutków regulacji oraz przejść konsultacje publiczne, czego nie można powiedzieć o wprowadzanych przez Sejm poprawkach, które co do zasady powinny mieć ścisły związek z projektem. Mamy tu bowiem do czynienia z daleko idącymi zmianami prawnymi w obszarze zupełnie innym niż ten, którego dotyczy nowelizacja. Taka forma stanowienia prawa – stosowana nie po raz pierwszy przez polityków partii rządzącej – jest niedopuszczalna w rozwiniętej demokracji.

czytaj więcej

Konstytucja przewiduje podział władz, ale także podział właściwości wewnątrz władzy sądowniczej – Patryk Wachowiec, Rzeczpospolita

– Konstytucja przewiduje podział władz, ale także podział właściwości wewnątrz władzy sądowniczej. I tak sądy administracyjne zajmują się kontrolą działalności organów administracji, a jeśli doda się im tysiące spraw dyscyplinarnych i „testowych”, to NSA, który już ma duże opóźnienia, zablokuje się zupełnie. A to będzie niekorzystne dla obywateli – mówi Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej