Forum Obywatelskiego Rozwoju

2023-08-09

Synteza:

 • Głosami koalicji rządzącej Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw.

 • Ustawa, zmieniając ustawę o obronie Ojczyzny, zakłada m.in. powrót znanego z czasów PRL zakazu fotografowania – bardzo szeroko zdefiniowanych – obiektów o znaczeniu strategicznym. Mogą nimi być np. wiadukty, dworce kolejowe, szpitale, nadajniki telefonii komórkowej czy nawet niektóre uczelnie wyższe.

 • Wykaz obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz obiektów infrastruktury krytycznej, które mogą zostać objęte zakazem fotografowania, nie jest publicznie dostępny. Obywatel nie będzie miał możliwości ustalić, czy zakaz obejmuje konkretny obiekt.

 • Zakaz w tym kształcie nie tylko jest zupełnie nieskuteczny i stanowi znaczną ingerencję w życie obywateli, ale też daje fałszywe poczucie samozadowolenia instytucjom państwa odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Rozwiązania prawne rodem z lat pięćdziesiątych nie są adekwatne do dzisiejszego stanu technologii.
   

Głosami rządzącej koalicji 7 lipca br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw. Opozycja wstrzymała się od głosu, a jedynym posłem głosującym przeciwko jej przyjęciu był Artur Dziambor. Ustawa trafiła do Senatu, który wniósł poprawki, jednak nie w zakresie, w jakim wprowadza ona omawiany zakaz fotografowania. Ustawa powróciła do Sejmu i została skierowana do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

 

Które obiekty są strategiczne? Nie wiadomo

Projekt nowelizacji przewiduje zakaz fotografowania, filmowania lub utrwalania obrazu:

 • obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa lub obronności państwa;
 • obiektów resortu obrony narodowej;
 • obiektów infrastruktury krytycznej – w przypadku oznaczenia znakiem „zakaz fotografowania”;
 • osób i ruchomości znajdujących się w wymienionych wyżej obiektach.

Projekt operuje terminami zdefiniowanymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy o ochronie Ojczyzny (obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa państwa) oraz ustawy o zarządzeniu kryzysowym (obiekty infrastruktury krytycznej).

Obiektami szczególnie ważnymi dla bezpieczeństwa państwa mogą być np.:

 • magazyny, w tym gazu i ropy, stacje elektroenergetyczne;
 • mosty, wiadukty i tunele na drogach i liniach kolejowych o znaczeniu obronnym;
 • lotniska;
 • obiekty operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych;
 • obiekty NBP;
 • obiekty podległe lub nadzorowane przez Ministra Sprawiedliwości – w tym sądy;
 • elektrownie, kopalnie, sieci przesyłowe;
 • przedsiębiorstwa wykorzystujące materiały niebezpieczne.

Obiekty infrastruktury krytycznej to np. systemy:

 • zaopatrzenia w energię, wodę, żywność;
 • łączności i sieci informatyczne;
 • finansowe;
 • ochrony zdrowia;
 • transportowe.

W tym przypadku również lista obiektów faktycznie wpisanych na listę nie będzie publicznie dostępna. W przypadku obiektów infrastruktury krytycznej – inaczej niż obiektów ważnych ze względu na bezpieczeństwo państwa – niezbędne będzie jednak wywieszenie tabliczki z zakazem fotografowania.

 

Kary

Fotografowanie lub nagrywanie wyżej wymienionych obiektów ma być wykroczeniem zagrożonym karą aresztu albo grzywny. Sąd będzie mógł orzec również przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia, tj. kamer, aparatów fotograficznych, dronów i innego sprzętu, na którym utrwalane czy przechowywane były nagrania.

 

Pełna treść publikacji znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Bartłomiej Jabrzyk, analityk FOR
[email protected]