Forum Obywatelskiego Rozwoju

Prawne przeszkody stojące przed liberalizacją rynku pocztowego w Polsce

Synteza:

  • Przyjęte przez Sejm rozwiązania prawne zawarte w ustawie Prawo pocztowe skutkują wieloma problemami po stronie prywatnych przedsiębiorców i ograniczają konkurencję. Zamiast przyczynić się do równości szans wszystkich operatorów działających na rynku pocztowym zabezpieczyły one silną pozycję Poczty Polskiej.

  • Ustawodawca powinien stworzyć takie warunki prawne dla wszystkich podmiotów, aby możliwe było powstanie jak największej konkurencji na rynku pocztowym. Bez promowania czy też zabezpieczania uprzywilejowanej pozycji kogokolwiek.

  • Pojawiają się przypadki przetargów organizowanych przez instytucje państwowe, realizowanych w ramach zamówień publicznych, w których na skutek specyfikacji istotnych warunków zamówienia dochodzi do praktycznego ograniczenia konkurencji i procesów rynkowych. Kryteria i warunki przetargu powinny być obiektywnie uzasadnione, a nie napisane w sposób promujący dominujący na rynku podmiot.

  • Jednym z podstawowych założeń liberalizacji rynku pocztowego, zapoczątkowanego przez dyrektywę UE, było uregulowanie kwestii dostępu prywatnych przedsiębiorców pocztowych do infrastruktury operatorów publicznych. Prawo unijne kładzie nacisk na rozwój konkurencji na rynku pocztowym, czego filarem jest brak nieuzasadnionych ograniczeń świadczenia określonych usług przez dominujących operatorów.

  • Funkcjonowanie jednorodnej sieci pocztowej jest korzystne przede wszystkim z punktu widzenia konsumenta oraz przedsiębiorcy, czy szerzej, wszystkich użytkowników usług pocztowych. W sytuacji jej dublowania klient narażony jest np. na potrzebę odbierania doręczanej przez różnych operatorów pocztowych przesyłek w placówkach pocztowych każdego z nich oraz na ponoszenie wyższych kosztów usług pocztowych.

  • Operator wyznaczony, będąc w posiadaniu rozbudowanej sieci pocztowej, powinien uczynić z niej swój atut i czerpać ekonomiczne korzyści z udostępniania jej innym podmiotom na komercyjnych zasadach.

 

Autor:

Kamila Bodo

Kontakt:

Forum Obywatelskiego Rozwoju
ul. Ignacego Krasickiego 9A;  02-628 Warszawa;  tel. +48 22 628 85 11, +48 726 621 240
e-mail: [email protected]