Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza

• Brak terminu zobowiązującego organ regulacyjny (w tym przypadku Prezesa UOKiK, Prezesa URE, Prezesa UKE i Prezesa UTK) do przekazania do sądu odwołania od jego własnej decyzji uderza w przedsiębiorcówi powoduje nieuzasadnione przetrzymywanie odwołań
i wydłużanie postępowań.

• Należy zobowiązać organ do przekazywania odwołania w oznaczonym terminie tak, aby nie był w uprzywilejowanej sytuacji względem przedsiębiorcy.

• Nie obowiązuje wyraźna regulacja obejmująca swoim zasięgiem czas pomiędzy wniesieniem przez przedsiębiorcę odwołania na ręce danego organu a przekazaniem skargi do sądu. Organy regulacyjne nie podlegają wówczas rygorom procedury administracyjnej, zaś procedura cywilna jest na swój sposób „zawieszona” – rozpoczyna się dopiero w momencie przekazania odwołania do sądu.
To dodatkowo potęguje i tak niejasną sytuację przedsiębiorców.

• Konieczne jest wprowadzenie kontroli działalności organów regulacyjnych, w tym możliwości zaskarżenia jego bezczynności
w zakresie przekazania sprawy do wojewódzkiego sądu administracyjnego na podstawie 54 § 2 oraz art. 55 p.p.s.a.

• Odwołania od decyzji wskazanych organów są wnoszone do sądu za ich pośrednictwem. A decyzje te często mają rygor natychmiastowej wykonalności – mimo wniesienia odwołania przedsiębiorcy muszą się do nich zastosować.

• Zbyt krótki termin na wniesienie odwołania od decyzji danego organu do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie pozwala na skuteczne zaskarżenie decyzji. Regulacja ta ogranicza prawo do obrony, a także może naruszać konstytucyjne prawo do sądu przysługujące przedsiębiorcy.

• Należy czerpać wzorce z innych systemów prawnych, gdzie termin ten jest znacznie dłuższy, a prawo do obrony jest fundamentem prowadzonego postępowania. Powinien on być wydłużony do 30 dni.

• Należy zobowiązać organ antymonopolowy do rzetelnego uzasadniania postanowienia o wszczęciu postępowania; dla przykładu: art. 88 ust. 2 u.o.k.k. powinien zawierać zobowiązanie Prezesa UOKiK do doręczenia przedsiębiorcy postanowienia o wszczęciu postępowania, nie zaś zawiadomienia o wydaniu takiego postanowienia; rzetelne uzasadnienie postanowienia da przedsiębiorcy znajomość motywów, jakimi kierował się Prezes UOKiK w jego wydawaniu oraz dowodów uzasadniających wszczęcie postępowania.

Kontakt do autora:
Micha Magdziak
tel. +48 519 491 934
e-mail: [email protected]

Czytaj w Dzienniku Gazeta Prawna