Forum Obywatelskiego Rozwoju

Do pobrania:

Analiza: Najpilniejsze wyzwania dla nowego rządu [pdf, 675 KB]
 


Autor:

Aleksander Łaszek (e-mail: [email protected])


Synteza:

 • Najpilniejszym wyzwaniem dla nowego rządu jest naprawa finansów publicznych. Ich zły stan jest ściśle powiązany z niską aktywnością zawodową Polaków, wynikającą m.in. ze źle adresowanych wydatków socjalnych i emerytalnych przywilejów branżowych.
   
 • W obliczu pogarszającej się sytuacji demograficznej Polski oraz rosnącej długości życia konieczne jest stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat.
   
 • Należy objąć powszechnym systemem emerytalnym grupy dotychczas z niego wyłączone (służby mundurowe, górnicy, rolnicy).
   
 • Oszczędności trzeba szukać także poza systemem emerytalnym, m.in. poprzez lepsze zarządzanie usługami wsparcia dla administracji publicznej czy poprzez dostosowanie liczby nauczycieli w szkołach do malejącej liczby uczniów.
   
 • Konieczne jest gruntowne uproszczenie systemu podatkowego.
   
 • Stawki podatku VAT należy ujednolicić. Ujednoliceniu stawki VAT na poziomie zwiększającym dochody sektora finansów publicznych powinno towarzyszyć obniżenie podatków bezpośrednich płaconych przez mniej zamożne gospodarstwa domowe utrzymujące się z pracy. Kombinacja taka zwiększy opłacalność pracy.
   
 • PIT i CIT należy zastąpić podatkiem od dochodów osobistych oraz podatkiem dochodowym od prowadzenia działalności gospodarczej. Równocześnie należy zlikwidować większość obecnie istniejących, nieefektywnych ulg i preferencji podatkowych.
   
 • Wciąż nie wykorzystanym źródłem wzrostu w Polsce pozostaje deregulacja.
   
 • Należy ograniczyć antyrynkowe regulacje, sztucznie ograniczające konkurencję w niektórych sektorach takich jak np. zawody prawnicze.
   
 • Zmiany instytucjonalne, które wymuszą poprawę jakości Oceny Skutków Regulacji mogą ograniczyć obecnie powszechną praktykę masowego tworzenia nieprzemyślanych i szkodliwych przepisów.