Forum Obywatelskiego Rozwoju

2024-02-12

Opiniowany projekt ma na celu rozwiązanie problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa (KRS, Rada) od władzy politycznej.

Chociaż zaprezentowany kierunek zmian należy ocenić jako pożądany i niezbędny z punktu widzenia przywracania praworządności, to w szczegółach niektóre rozwiązania okazać się mogą dysfunkcjonalne i nie zapewniać dostatecznego stopnia demokratycznej legitymizacji przyszłej Rady. Rozpatrywany projekt, jako jeden z kluczowych z punktu widzenia powrotu do wartości państwa prawnego, powinien zawierać ambitne, przemyślane i innowacyjne rozwiązania budujące autonomię i zaufanie do KRS w długim terminie. Prezentowane w dalszej części rekomendacje, dotyczące ponadto kwestii nieporuszanych w projekcie, powinny przyczynić się do osiągnięcia tego stanu.

Niezależnie od powyższego, projektodawcy powinni wyraźnie zakomunikować, czy zaprezentowane rozwiązania miałyby mieć charakter przejściowy, czy też docelowy. W tym drugim przypadku tym bardziej należałoby wymagać od autorów projektu skrupulatnego przemyślenia wszystkich elementów nowego modelu wyboru członków KRS spośród sędziów i ich wzajemnego oddziaływania. Na moment sporządzenia niniejszej opinii nie wydaje się, by w projekcie spójnie i rzeczowo przeanalizowano wszystkie warianty rozwiązań i wybrano te optymalne.

Ponadto zarówno sam projekt, jak i jego ewentualne modyfikacje powinny podlegać procedurze zaopiniowania przez Komisję Wenecką i inne organy międzynarodowe z punktu widzenia wiążących Polskę standardów niezależności sądownictwa.

Pełna treść opinii znajduje się w pliku do pobrania poniżej.

Kontakt do autorów:

Marcin Zieliński, prezes zarządu i główny ekonomista FOR
[email protected]

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR
[email protected]

Eryk Ziędalski, młodszy analityk prawny FOR
[email protected]