Forum Obywatelskiego Rozwoju

2022-05-04

Synteza:

  • Złożone przez m. st. Warszawa zamówienie z wolnej ręki w tzw. trybie in-house na odbiór odpadów komunalnych z dziewięciu dzielnic wzbudziło w ostatnich miesiącach kontrowersje i doprowadziło do rekordowej, sięgającej 30, liczby odwołań zainteresowanych podmiotów do Krajowej Izby Odwoławczej. 

  • Tryb in-house od wielu lat pozostaje drugim najczęściej wykorzystywanym trybem zamówień publicznych po przetargu konkurencyjnym. Wydaje się być to niepożądaną sytuacją, biorąc pod uwagę, iż w swoim zamyśle został on przewidziany jako wyjątek.

  • Niezależnie od przepisów prawa krajowego, udzielając zamówienia w trybie in-house zamawiający obowiązany jest brać pod uwagę przepisy prawa unijnego dot. niedozwolonej pomocy publicznej, a w szczególności przestrzegać wynikających z traktatów zasad równego traktowania, niedyskryminacji, proporcjonalności i przejrzystości.

  • Prawo zamówień publicznych przewiduje tryby konkurencyjne pozostawiające większe pole do swobodnego doboru wykonawców przez zamawiającego – przede wszystkim przetarg ograniczony, w praktyce jednak cieszący się minimalną popularnością. Również jednak podstawowy tryb przetargu konkurencyjnego pozostawia zamawiającemu znaczącą swobodę kształtowania stosunku prawnego w ramach przepisów prawa.

  • Kontrowersje wokół sytuacji w Warszawie powinny skłonić ustawodawcę z jednej strony do zmian w zakresie zaostrzenia kryteriów udzielania zamówień w trybie in-house, a z drugiej do zapewnienia podmiotom samorządowym poczucia większej pewności dot. możliwości realizacji zadań własnych gminy w zakresie innych trybów. Zasadna wydaje się w tym zakresie również aktywność regulatorów – Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prezesa UOKiK.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Piotr Oliński, młodszy analityk FOR
[email protected]