Forum Obywatelskiego Rozwoju

Warszawa, 6 lipca 2019 r.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS protestuje przeciwko decyzji Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Macieja Mitery o przeniesieniu sędziego Łukasza Bilińskiego z wydziału karnego do wydziału rodzinnego i nieletnich wbrew woli sędziego i wbrew stanowisku Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, które postanowiło odroczyć wydanie opinii w tej sprawie.

Arbitralna decyzja prezesa Macieja Mitery podjęta wbrew przepisom ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, stanowi nie tylko wyraz lekceważenia decyzji Kolegium Sądu Okręgowego, czyli organu pochodzącego z wyboru sędziów, ale także godzi w niezawisłość sędziowską.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zwraca uwagę na to, że Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Maciej Mitera jest jednocześnie członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, która jest organem właściwym do rozpoznania odwołania od decyzji o zmianie podziału czynności, czyli przeniesieniu sędziego do innego wydziału sądu. 

Taka sytuacja rodzi wątpliwości dotyczące faktycznej możliwości odwołania się sędziego od decyzji prezesa oraz bezstronności organu rozpoznającego odwołanie. Ponadto wobec opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. i podniesionych tam zastrzeżeń dotyczących zdolności Krajowej Rady Sądownictwa do stania na straży niezawisłości sędziowskiej, w związku ze sposobem  wyłonienia tego organu, istnieją poważne wątpliwości co do tego czy decyzja prezesa sądu może być poddana skutecznej kontroli gwarantującej niezależność władzy sądowniczej od władzy wykonawczej. 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zwraca uwagę na to, że decyzja o przeniesieniu do wydziału rodzinnego sędziego Łukasza Bilińskiego, który w wydziale karnym orzekał w sprawach dotyczących korzystania przez obywateli z wolności słowa, wolności zgromadzeń i innych praw zagwarantowanych przez Konstytucję, i którego wyroki spotykały się krytyczną opinią polityków obozu rządzącego i nagonką mediów, stanowi powtórzenie niechlubnych kart z historii polskiego wymiaru sprawiedliwości kiedy w stanie wojennym przenoszono sędziów z wydziałów karnych do wydziałów rodzinnych, aby nie wydawali wyroków sprzecznych z oczekiwaniami władz.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wzywa prezesa Macieja Miterę do powstrzymania się od działań naruszających niezawisłość sędziowską i zmiany decyzji o przeniesieniu sędziego Łukasza Bilińskiego do wydziału rodzinnego.


Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów