Forum Obywatelskiego Rozwoju

Informacja prasowa:

 • Koszty obietnic z 5-ki Kaczyńskiego kumulują się z kosztami wcześniej ogłoszonych programów rządowych, wymuszając podwyżki podatków oraz ograniczenie wydatków na inne cele, przede wszystkim na usługi publiczne. Pomimo wysokich kosztów nowe programy nie rozwiązują żadnych istotnych problemów,a nastawione są przede wszystkim na efekt wyborczy.
   

  • 13-sta emerytura nie walczy z ubóstwem emerytów i rencistów, ponieważ trafi zarówno do osób zamożnych, jak i ubogich. Nie zachęca też do dłuższej pracy, gdyż nie jest powiązana ze stażem pracy.
    
  • Rozszerzenie 500+ na pierwsze dziecko nie jest efektywnym sposobem walki z ubóstwem – świadczenia skierowane do najuboższych realizowałyby ten cel znacznie efektywniej. Doświadczenia innych krajów wskazują natomiast, że we wspieraniu dzietności znaczenie efektywniejsza jest dostępność wysokiej jakości usług pomagających w ich wychowywaniu (żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale), niż transfery pieniężne.
    
  • Proponowane zmiany w PIT nie rozwiązują dwóch kluczowych problemów: wysokiego opodatkowania niskich dochodów i dużej opłacalności samozatrudnienia. Jednocześnie pogłębiają trzeci problem skomplikowania systemu podatkowego (wprowadzenie trzeciego progu podatkowego, test przedsiębiorcy) oraz uderzają w osoby o najwyższych kwalifikacjach, podważając dążenia do wzrostu innowacyjności gospodarki.
    
 • W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 Ministerstwo Finansów przedstawiło, w jaki sposób rząd zamierza sfinansować nowe obietnice wyborcze, nie łamiąc obowiązujących reguł fiskalnych.
   

  • W 2019 roku zakładany jest wzrost deficytu, natomiast w kolejnych latach rosnąć mają podatki i składki, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków publicznych w relacji do PKB. Łącznie rząd planuje zwiększyć podatki i składki na ubezpieczenie społeczne z 36% PKB w 2018 roku do 37,8% w 2021 roku, dopiero na 2022 rok zakładając ich nieznaczny spadek w związku z obniżką stawek VAT.
    
  • Wydatki publiczne najwyższy poziom mają osiągnąć w wyborczym 2019 roku (43,3% PKB), by potem stopniowo spaść do 42,1% w 2021 roku. W 2020 roku znika 13-sta emerytura, zmieniając 5-kę Kaczyńskiego w 4-rkę, a całe wydatki na transfery społeczne mają stopniowo spadać. Dalej też ograniczane mają być wydatki na płace w sektorze publicznym. W 2020 roku realizacja 4-ki Kaczyńskiego, wcześniej zadeklarowanych wydatków oraz waloryzacja emerytur przy najbardziej optymistycznych założeniach nie zostawia miejsca na wzrost innych wydatków, co uwzględniając inflację oznacza realne ograniczenie wydatków na inne cele.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorów:

dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR
[email protected]

Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR
[email protected]