Forum Obywatelskiego Rozwoju

Opinie KOS (6/2018): Zastraszanie sędziów i prokuratorów aktywnych społecznie

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo potępia nasilające się wobec sędziów i prokuratorów aktywnych społecznie i medialnie próby zastraszenia w postaci :

  • wzywania sędziów i prokuratorów do złożenia wyjaśnień i zeznań w postępowaniach dyscyplinarnych;
  • dokonywana całościowego przeglądu spraw prowadzonych przez tych sędziów za okres kilku lat wstecz bez wskazania podstawy faktycznej i prawnej oraz bez żadnego uzasadnienia;
  • grożenia wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w związku z kierowaniem przez nich pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W krótkim czasie po wejściu w życie przepisów zaostrzających zasady odpowiedzialności sędziów, prokuratorów, adwokatów, etc. rzecznicy dyscyplinarni wykorzystywani są do zwalczania aktywności publicznej prawników propagujących zasady demokratycznego państwa prawa i wartości konstytucyjne oraz korzystających z dopuszczalnych możliwości kontroli zgodności prawa polskiego z wartościami zakotwiczonymi w dorobku cywilizacji europejskiej. Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS uznaje takie działanie za niedopuszczalne i oświadcza, że będzie im się przeciwstawiał wszelkimi dozwolonymi metodami i wspierał sędziów wszelkimi formami pomocy.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Amnesty International
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Forum Współpracy Sędziów