Forum Obywatelskiego Rozwoju

 

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele został złożony w Sejmie w dniu 22 września 2016 r. W ciągu ok. roku prac nad projektem przeprowadzono jego pierwsze czytanie, następnie skierowano go do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Po rozpatrzeniu projektu przez Podkomisję stałą do spraw rynku pracy, a następnie ponownie przez ww. Komisję, w dniu 26 października br. przyjęto sprawozdanie zawierające zmieniony projekt ustawy. Na tym etapie procesu legislacyjnego sporządzono niniejszą opinię.

 

Tezy opinii

  1. Liczne postanowienia projektu ustawy budzą wątpliwości natury legislacyjnej. Projekt w obecnym brzmieniu nie powinien zostać uchwalony. Zamysł autorów – jeśli nadal jest aktualny – powinien być wyrażony w zupełnie nowym, poprawnie zredagowanym projekcie ustawy.
  2. Projekt ustawy zawiera „przepisy techniczne” w rozumieniu dyrektywy 2015/1535. Na Rzeczpospolitej Polskiej ciąży obowiązek dokonania notyfikacji projektu Komisji Europejskiej i zawieszenia procesu legislacyjnego.
  3. Projekt ustawy narusza art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), tj. unijną swobodę przepływu towarów, w zakresie, w jakim dotyczy dostawy towarów zakupionych w innym państwie członkowskim oraz m.in. zakazu magazynowania i inwentaryzacji.
  4. Wyłączenia od zakazu handlu naruszają art. 107 ust. 1 TFUE. Stanowią one niedopuszczalną pomoc publiczną dla przedsiębiorców nieobjętych zakazem handlu. Podobnie jak w przypadku „przepisów technicznych”, Polska jest zobowiązana notyfikować KE plan takiej pomocy i wstrzymać do tego czasu proces legislacyjny. 
  5. Niektóre postanowienia zawarte w projekcie są niezgodne z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP (zasada niedyskryminacji). Przejawia się ona w różnym traktowaniu przedsiębiorców w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności handlowej, oferowanego asortymentu, jak i lokalizacji placówki handlowej.
  6. Przepis projektu nowelizujący Kodeks karny jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP (zasada dostatecznej określoności czynu zabronionego).

Treść całej analizy dostępna w załączniku.

Więcej informacji, a także publikacje FOR: FOR o zakazie handlu w niedziele

Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec
analityk prawny
e-mail: [email protected]