Forum Obywatelskiego Rozwoju

Uczestnicy Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2016 będą mieli szansę na wygranie 3 miesięcznego stażu w firmie Thomson Reuters, w dziale Fixed Income. 

Zespół Fixed Income jest odpowiedzialny za dane referencyjne dotyczące papierów dłużnych, takich jak obligacje, na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (EMEA). Uzupełnia produkty Thomson Reuters, dodając warunki emisji nowych instrumentów dłużnych oraz zapewnia aktualność danych w instrumentach już istniejących, zwracając szczególną uwagę na zmiany w wielkościach emisji oraz stóp procentowych, jakie oferują. Nawiązuje oraz rozwija relacje z uczestnikami rynków finansowych EMEA oraz wspiera bezpośrednio naszych klientów w rozwiązywaniu problemów.

Trzymiesięczny staż w dziale Fixed Income obejmuje:

  • trening wprowadzający w zagadnienia rynku papierów dłużnych przeprowadzony przez doświadczonych trenerów
  • dodawanie obligacji do bazy danych oraz monitoring danych w flagowych produktach, Thomson Reuters Eikon oraz DataScope (obliczanie oprocentowania dla obligacji z oprocentowaniem zmiennym)
  • zapoznanie się z modelem serwisowym firmy
  • współpracę z depramentami Thomson Reuters w innych lokalizacjach
  • zapoznanie się z kulturą organizacyjną firmy Thomson Reuters (wraz możliwością dołączenia do jednej z grup tematycznych – workstreams)

Przez 3 miesiące stażysta będzie pod opieką doświadczonego analityka oraz kierownika działu, z którym odbędzie cykliczne spotkania w celu omówienia postępów i dalszych planów. Oprócz wiedzy z zakresu działania rynków Fixed Income, staż oferuje możliwości rozwinięcia umiejętności technicznych (obsługa MS Excel) oraz doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia i pracy w międzynarodowym zespole.