Forum Obywatelskiego Rozwoju

We wtorek (13 października) Rząd przyjął „Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej” (dalej: Kierunkowe założenia) przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.  Dokument ten i Założenia nowej Ordynacji (Kodeksu podatkowego)  koalicji organizacji wspierających projekt Lepszpodatki.pl zawierają wiele uzupełniających się, komplementarnych rozwiązań.  Ich połączenie   pozwoliłoby   na    stworzenie   ustawy     będącej     podstawą     bardzo nowoczesnego i konkurencyjnego systemu podatkowego. Połączenie tych rozwiązań pozwoliłoby na stworzenie ustawy będącej podstawą bardzo nowoczesnego i konkurencyjnego systemu podatkowego.

W kilku jednak istotnych kwestiach akceptacja propozycji Komisji prowadziłaby do odejścia od  reformatorskiego  charakteru  pozostałych  założeń  i  do pogorszenia  jakości  systemu  podatkowego.
Z powodów szczegółowo omówionych poniżej z niektórymi propozycjami nie możemy się zgodzić. Te wady nie powinny jednak prowadzić do rozwiązania Komisji Kodyfikacyjnej przez nowego Ministra Finansów ani do radykalnej zmiany kierunku jej pracy.
Przemawiają natomiast za tym, że przyjęty właśnie przez Rząd dokument wymaga udoskonalenia i częściowej modyfikacji. Jeśli to nastąpi, uczyniony zostanie duży krok w kierunku naprawy – bardzo źle obecnie działającego – systemu podatkowego. 

Najważniejsza różnica między naszymi Założeniami a propozycjami Komisji Kodyfikacyjnej – która zasygnalizowana musi zostać na samym początku – dotyczy samego celu nowej ustawy. Komisja Kodyfikacyjna podkreśla, że w swoich pracach kładła nacisk na „uporządkowanie i skodyfikowanie materii    ogólnego    prawa   podatkowego”,   „wprowadzenie   rozwiązań   stanowiących   dopełnienie i ukoronowanie procesu kształtowania się ogólnego prawa podatkowego w Polsce” oraz „stworzenie ram prawnych opartych na współpracy między organami podatkowymi a podatnikami”.

Wysiłki zmierzające do osiągnięcia każdego z tych postulatów są w pełni popierane przez koalicję Lepszepodatki.pl. Uważamy jednak, że cel musi być bardziej ambitny. Polski system podatkowy jest jednym z najmniej konkurencyjnych i najbardziej zbiurokratyzowanych w Europie. Nie naprawią go zmiany połowiczne – systematyzujące i porządkujące – które, jak pokazują losy obecnej Ordynacji podatkowej,     szybko     staną    się    ofiarą    mniej    lub    bardziej    nieprzemyślanych    nowelizacji  i krótkowzrocznej polityki podatkowej.


Nowy Rząd i Parlament powinny więc postawić sobie za cel wypracowanie rozwiązań, które skutecznie będą przeciwdziałać bolączkom polskiego systemu podatkowego i staną się podstawą jednego z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych rozwiązań na świecie. Cel ten jest do osiągnięcia. Wymaga jednak intensywnej i konstruktywnej współpracy władz wyłonionych w zbliżających się wyborach z szerokim gronem ekspertów dążących do naprawy systemu podatkowego.

W publikacji analizujemy zatwierdzone przez Rząd propozycje Komisji Kodyfikacyjnej. Po pierwsze zwracamy uwagę na te postulaty, które są szczególnie wartościowe i komplementarne z naszymi Założeniami nowej Ordynacji (Kodeksu podatkowego). Po drugie wskazujemy te propozycje, które są co prawda bardzo ogólne (co nie jest ich zaletą), ale mogą zostać wypełnione rozwiązaniami przedstawionymi w założeniach przygotowanych przez koalicję Lepszepodatki.pl. Po trzecie podkreślamy te rekomendacje Komisji Kodyfikacyjnej, których realizacja prowadziłaby do zaprzepaszczenia reformatorskiego charakteru innych jej propozycji i do pogorszenia jakości systemu podatkowego.

Analiza powstała w ramach projektu: LepszePodatki.pl

Kontakt do autora:
Dariusz Adamski
Koordynator projektu LepszePodatki.pl, Profesor prawa na UWr
e-mail: [email protected]
tel. 693 407 224