Forum Obywatelskiego Rozwoju

Bas B. Bakker and Anne-Marie Gulde, 2010

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10130.pdf

Boom kredytowy w nowych krajach członkowskich UE przyczynił się do przyspieszenia tempa wzrostu PKB w latach 2003-2007, ale jednocześnie obniżył poziom ich konkurencyjności i zwiększył podatność na wstrząsy zewnętrzne. Światowy kryzys finansowy gwałtownie zakończył okres wzrostu napędzanego kredytem, doprowadzając do spadków PKB sięgających nawet 20 proc. w przypadku krajów bałtyckich. Autorzy pokazują, że przejściowo wyższe dochody budżetowe wynikające z boomu kredytowego były wykorzystywane przez rządy do trwałego zwiększania wydatków publicznych (m.in. na podwyżki emerytur i wynagrodzeń w sektorze publicznym). Te działania pogłębiały tylko narastająca nierównowagę makroekonomiczną. Po załamaniu wzrostu, gdy przejściowe wpływy do budżetu znikły, wiele rządów musiało dokonać zdecydowanych cięć wydatków publicznych, m.in. ograniczając emerytury i wynagrodzenia w sektorze publicznym.