Forum Obywatelskiego Rozwoju

Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff, NBER Working Paper 15639, 2010

http://www.nber.org/papers/w15639.pdf

C.M. Reinhart i K.S. Rogoff przedstawiają przekrojową analizę wpływu długu finansów publicznych, w tym długu zagranicznego, na tempo wzrostu gospodarczego i poziom inflacji dla 44 krajów z okresu ostatnich dwóch stuleci. Ich badanie pokazuje, że wysoki dług publiczny hamuje tempo wzrostu gospodarczego, przy czym zależność ta staje się silna, gdy zadłużenie finansów publicznych przekracza 90 proc. PKB. Wówczas przeciętne roczne tempo wzrostu gospodarczego zarówno krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, obniża się o ponad 1 pkt proc. Autorzy dowodzą również, że tempo wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się zależy silnie od poziomu zadłużenia zagranicznego (publicznego i prywatnego). Gdy łączny dług zagraniczny osiąga poziom ok. 60 proc. PKB, średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego obniża się o ok. 2 proc. PKB. W krajach rozwijających się obserwuje się ponadto, że wysokiemu zadłużeniu towarzyszy wysoka inflacja.