Forum Obywatelskiego Rozwoju

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2009

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/121609.pdf

Po światowym kryzysie finansowym przywrócenie równowagi finansów publicznych stało się priorytetem dla większości krajów rozwiniętych. Jednym z narzędzi polityki fiskalnej, które może przyczynić się do wprowadzenia większej niż dotychczas dyscypliny w finansach publicznych, są tzw. reguły fiskalne. Określają one np. dopuszczalną dynamikę wydatków publicznych w zależności od sytuacji makroekonomicznej kraju. To jeden ze sposobów ograniczania wydatków publicznych w okresie gospodarczego boomu. Opracowanie MFW przedstawia doświadczenia międzynarodowe w zakresie wprowadzania w życie reguł fiskalnych i ich wpływu na stan finansów publicznych.