Forum Obywatelskiego Rozwoju

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2010

Ostatni numer: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2010/fm1001.pdf

Strona projektu: http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=262

Zdrowe finanse publiczne stanowią jeden z kluczowych warunków szybkiego i stabilnego wzrostu gospodarczego. W wyniku kryzysu finansowego stan finansów publicznych w większości krajów rozwiniętych uległ znacznemu pogorszeniu. Chcąc uniknąć bankructwa, niektóre państwa musiały nawet wystąpić o pomoc finansową do międzynarodowych instytucji, takich jak MFW lub KE. Pogłębione analizy na temat stanu finansów publicznych i odpowiedniej polityki fiskalnej, w tym właściwych pakietów reform, są dzisiaj jednym z najważniejszych przedmiotów badań. W roku 2009 Międzynarodowy Fundusz Walutowy rozpoczął nowy cykl opracowań Fiscal Monitor, w którym co sześć miesięcy przedstawia swoje analizy i ocenia politykę gospodarczą różnych krajów, która ma na celu uzdrowienie ich finansów publicznych.