Forum Obywatelskiego Rozwoju

Ruben Atoyan

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1092.pdf

Szybki wzrost gospodarczy w latach 2000-2008 w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej doprowadził do rosnących nierównowag makroekonomicznych i w konsekwencji gwałtownego załamania wzrostu w czasie światowego kryzysu finansowego. By w przyszłości uniknąć powtórki scenariusza szybkiego wzrostu i gwałtownego załamania część krajów regionu musi zmodyfikować swoją politykę gospodarczą. Przyszły wzrost gospodarczy powinien być przede wszystkim oparty o dobra i usługi stanowiące przedmiot wymiany międzynarodowej („tradeable”), a nie jak dotychczas lokalne (np. nieruchomości). Poza tym krajowe banki powinny w przyszłości powinny finansować swoją działalność w oparciu o krajowe depozyty, a nie pożyczki zagraniczne, czyniąc systemy bankowe bardziej odpornymi na zewnętrzne wstrząsy. W końcu polityka gospodarcza powinna dbać by przyszły napływ kapitału zagranicznego w większym stopniu finansował rozwój przemysłu produkującego na eksport, niż krajową konsumpcję czy sektor nieruchomości.