Forum Obywatelskiego Rozwoju

Raport o stanie polskiej gospodarki.

Teza: polska gospodarka jest na drodze do stabilnego i wysokiego wzrostu gospodarczego?

Fakty

Polska gospodarka znajduje się od 2003r. w stanie szybkiego wzrostu gospodarczego. Rośnie eksport towarów i usług, spada bezrobocie, inflacja jest na stosunkowo niskim poziomie, rośnie udział inwestycji w produkcie krajowym.
Taki obraz polskiej gospodarki może okazać się przejściowy. Wynika on w większym stopniu ze zbiegu korzystnych okoliczności (jak poprawa stanu globalnej gospodarki, na której skorzystali najwięcej eksporterzy; zwiększone inwestycje zagraniczne, przystąpienie do Unii Europejskiej oraz strumień unijnych pieniędzy) niż z trwałych i solidnych fundamentów.
Główne problemy, które stoją na drodze do trwałego rozwoju to wysokie wydatki państwa, podatki, wysoki udział firm państwowych w tworzeniu produkcji krajowej (firmy są mniej efektywne niż firmy prywatne), znaczna ilość regulacji prawnych dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej, przerośnięta biurokracja.
Polityka gospodarcza ostatniego rządu nie zrobiła nic w tym zakresie, a nawet przyczyniła się do pogłębienia skali problemów. Zwiększanie deficytu budżetowego i skali wydatków publicznych, skomplikowanie a nie uproszczenie procedur prawnych to tylko niektóre działania, które osłabiły fundamenty naszej gospodarki.

Konsekwencje

Obecny wzrost gospodarczy nie jest zjawiskiem trwałym, bowiem nie opiera się na solidnych podstawach.
Wróży to szybkie zakończenie obecnego trendu oraz pojawienie się niekorzystnych zjawisk, takich jak wyższa inflacja, podatki, bezrobocie.

Wnioski

Polska gospodarka nie jest na drodze do stabilnego i wysokiego wzrostu gospodarczego. Bez radykalnych reform, osiągnięcie takiego stanu nie będzie możliwe.