Forum Obywatelskiego Rozwoju

„Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu i wyrazić moja wysoką ocenę nadesłanych odpowiedzi, które bardzo trafnie wskazują na cechy demokracji. Tak, jak w każdym konkursie trzeba wskazać odpowiedzi wyróżniające się. Moim zdaniem są to: Paweł, thlalock, Wojciech Zając, Zbigniew Waliński. W odpowiedziach tych zwróciło moją uwagę akcentowanie materialnych, a nie tylko formalnych cech demokracji. U Pawła podkreślono aktywność i odpowiedzialność obywateli za państwo oraz wagę społeczeństwa obywatelskiego. Zbigniew Waliński zwrócił uwagę na transparentnośc działania demokratycznej władzy. Thlalock natomiast położył akcent na poszanowanie praw drugiego człowieka. Konkurs pokazał, że może nie jest tak źle z kulturą prawną społeczeństwa.”

Andrzej Zoll, Kraków, 22 listopada 2007 r.

Wyróżnione osoby otrzymają esej prof. A. Zolla „Chrześcijanin w nowoczesnym państwie”; wraz z osobistą dedykacją.
Wśród uczestników rozlosujemy 5 nagród-pocieszenia – kubki FOR!

Paweł
Moim zdaniem na kształt demokracji składa się wiele czynników. Samo stwierdzenie, że demokracja to władza ludu jest wyjątkowo nieścisłe i nie uwzględnia wielu ważnych płaszczyzn, niezbędnych- moim zdaniem- dla
istnienia i rozwoju prawdziwej demokracji. Również minimalistyczna proceduralna teoria demokracji Josepha Schumpetera, mówiąca o tym, iż sam fakt przeprowadzania wolnych wyborów uznaje się jako wyróżniający państwo jako demokratyczne, jest daleko od istoty demokracji. Moim zdaniem demokracja to system rządów, gdzie obywatele są aktywni i odpowiedzialni za państwo. Ta aktywność nie ogranicza się tylko do
głosowania raz na cztery lata, ale jest widoczna każdego dnia, poprzez liczne stowarzyszenia, działania, angażowanie sie obywateli w ważne sprawy publiczne. W demokracji musi istnieć samodzielne, świadome i skłonne do pracy społeczeństwo obywatelskie. Kompetentni i świadomi obywatele są nierozłącznym elementem demokracji. Również niezwykle ważnym elementem, bez którego nie ma demokracji jest praworządność.
Dobre prawo, które jest przejrzyste, rozsądne i egzekwowane, sprawia, iż obywatel ma zaufanie do państwa, a także kontroluje działania różnych organów państwa. Dzięki dobremu prawu, które jest transparentne i służy obywatelowi, społeczeństwo ma instrument oddziaływania i kontrolowania państwa. Niezwykle ważną cechą demokracji jest wolność- sumienia, słowa, a przede wszystkim wolność ekonomiczna. Dzięki dużym możliwościom działania gospodarczego społeczeństwo ma pole nabierania odpowiedzialności za swoje
decyzje i uczy się brać sprawy w swoje ręce. Dzięki temu wzrasta świadomość i aktywność poszczególnych jednostek. I wreszcie, last but not least, demokracja to rządzenie w oparciu o wolę większości przy jednoczesnym zagwarantowaniu praw i interesów mniejszości. Dzięki temu, grupy słabsze mogą czuć się bezpiecznie.

thlalock
Demokracja to obywatele, obywatel to człowiek, któremu nie jest wszystko jedno i angażuje się w celu zmiany i współkształtowania otoczenia w którym żyje. Jego wolność jest ograniczona tylko do obszaru rezygnacji z użycia
przemocy i przekazaniu tego aspektu własnej wolności władzom państwowym. Pozytywne aspekty obywatelskości – codzienna budowa więzi społecznych, edukacja, wychowanie, relacje międzyludzkie powinny mieć oddolne korzenie i jedyną rolą państwa mądrego – państwa obywateli może być wspieranie wspólnot lokalnych (także w ich różnorodności). A co to oznacza w praktyce – ustąp pierwszeństwa na drodze, posprzątaj swoją wycieraczkę, pomóż zagubionej osobie w urzędzie, powiedz dziecku, że istnieją osoby o innych poglądach, które trzeba szanować i warto je poznać.

Po prostu popatrz na drugiego człowieka i pomyśl: TY JESTEŚ CZŁOWIEKIEM, a nie mym wrogiem, TY JESTEŚ TAKĄ ISTOTĄ JAK JA, nie znam cię, nie rozumiem cię, ale życzę ci jak najlepiej. Bądź zdrów, pomóżmy sobie a świat będzie piękniejszy.

Kto wie, może dlatego na zachodzie ma się wrażenie, że ludzie częściej się
do siebie uśmiechają?

:):)

Wojciech Zając
Istotą demokracji jest władza społeczności (np. obywateli) sprawowana najczęściej poprzez mechanizm przedstawicielski. Oprócz wielu cech „podręcznikowych” wskazałbym najpierw na dwie, obydwie odnoszące się do członków tej społeczności, działających bądź w ramach demokracji bezpośredniej (np.referendum), jak pośredniej (np. wybory parlamentarne). Pierwsza, to odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Wykonywanie KAŻDEJ władzy oznacza przyjęcie implicite założenia, że podmiot działający działa odpowiedzialnie. Niekiedy w praktyce wykonywania władzy (rodzicielskiej, państwowej, służbowej) odejście od tego warunku pociąga odpowiedzialność karną (nadużycie władzy, złe użycie władzy). Drugą cechą demokracji jest jet
to, iż nie jest ona stanem statycznym (mamy demokrację, bo tak, i już), lecz procesem, i to procesem dość złożonym i długotrwałym. Z jednej strony jest to proces doskonalenia mechanizmów władzy oraz decyzji wyborczych, z drugiej współoddziaływania organów władzy ze społeczeństwem (oddziaływanie w obie
strony). „Mamy ustrój demokratyczny” oznacza „Uczestniczymy w PROCESIE wykonywania władzy” Zdarzenia krytyczne typu upadku rządu występują niekiedy, ale proces demokracji trwa i dalekiej przyszłości doprowadzi do realizacji doskonalszych form wykonywania władzy i lepszej interakcji organów władzy ze społeczeństwem, czyli do „demokracji bardziej dojrzałej”

Zbigniew Waliński
Ważną cechą demokracji jest społeczeństwo obywatelskie. Obywatelska aktywność przyczynia się do zwiększenia zakresu korzystania przez jednostki z przysługujących im praw i wolności. Społeczeństwo – naród (jest suwerenem), który jest źródłem wszelkiej władzy i to on decyduje w wyborach o powołaniu do parlamentu swoich przedstawicieli. Żeby ten wybór społeczeństwa był najlepszy, musi to społeczeństwo być aktywne i świadome swoich obowiązków i praw. Demokracja to odpowiedzialne społeczeństwo, wolne
społeczeństwo, pracowite i aktywne. W demokracji ważna jest wolność i godność jednostki, zrzeszania się obywateli i wszelkie wynikające z tego prawa. Jednak trzeba pamiętać i wpajać od najmłodszych lat, że nic nie jest dane raz na zawsze i demokracji uczymy się całe nasze życie. Wolność oczywiście, a zarazem odpowiedzialność za czyny i słowa, transparentność życia publicznego; o to cechy demokracji na jaką zasługujemy i powinniśmy się tego trzymać.