Forum Obywatelskiego Rozwoju

Regulamin przekazywania darowizn na stronie for.org.pl

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, Warszawa, 02-628 przy ul. Ignacego Krasickiego 9a, KRS:0000277658 NIP:5213449293, REGON: 140924840, zwaną dalej Fundacją usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony https://for.org.pl/pl/wspieraj-nas/szybki-przelew-z-payu, przekazywanie darowizn pieniężnych, na działania statutowe Fundacji.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony https://for.org.pl/pl/wspieraj-nas/szybki-przelew-z-payu w celu przekazania darowizny.

3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://for.org.pl/pl/wspieraj-nas/szybki-przelew-z-payu

II. Zasady przekazywania darowizn na stronie

1. Darowiznę można przekazać na stronie https://for.org.pl/pl/wspieraj-nas/szybki-przelew-z-payu. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.

2. Przekazywanie darowizn na stronie ifp.org.pl/wspieraj-nas odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP:7792308495, REGON:300523444, KRS:0000274399.

3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej).

4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

5. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe.

6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie https://for.org.pl/pl/wspieraj-nas/szybki-przelew-z-payu lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.

III. Zwolnienia podatkowe

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od dochodu: – osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),- osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych). Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

IV. Reklamacje, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU

1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej należy je zgłosić Fundacji pod adresem: [email protected].

2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:

a. pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

b. elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc) 

c. telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

3. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej

wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: [email protected] Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.