Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-05-26

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 wymaga działań wspomagających zarówno dzisiejszą walkę z wirusem, jak i jutrzejszą wojnę z jego konsekwencjami gospodarczymi. Polski rząd powinien wprowadzić stan klęski żywiołowej, określony zarówno konstytucyjnie jak i ustawowo. W między czasie natomiast pracować wraz z przedsiębiorcami nad skutecznym planem ratunkowym dla gospodarki. Tymczasem z tygodnia na tydzień przyjmowane są kolejne nowelizacje dziesiątek ustaw. Nadprodukcja legislacyjna nie świadczy o skuteczności ustawodawców – wręcz przeciwnie – podważa zaufanie do nich samych oraz do zasady poprawnej legislacji.

Poniżej prezentujemy trzecie zestawienie wszystkich ustaw zmienionych w związku z samą Tarczą 3.0., a więc Ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zmiany dotyczą 3 kodeksów i 44 innych aktów prawnych.

Kodeksy:

1. Kodeks cywilny;
2. Kodeks postępowania cywilnego;
3. Kodeks karny;

Ustawy:

4. Prawo spółdzielcze;
5. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;
6. Prawo łowieckie;
7. Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;
8. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
9. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
10. Ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych;
11. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
12. Ustawa o transporcie drogowym;
13. Ustawa o transporcie kolejowym;
14. Prawo telekomunikacyjne;
15. Ustawa o opłatach abonamentowych;
16. Ustawa o kinematografii; 
17. Ustawa o spółdzielniach socjalnych;
18. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
19. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
20. Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
21. Ustawa o dowodach osobistych;
22. Ustawa o rezerwach strategicznych;
23. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym;
24. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych;
25. Ustawa o nasiennictwie;
26. Ustawa o odpadach;
27. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
28. Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
29. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
30. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 
31. Prawo o prokuraturze;
32. Prawo wodne;
33. Ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego; 
34. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej;
35. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
36. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
37. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
38. Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
39. Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
40. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;
41. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
42. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych; 
43. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; 
44. Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
45. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw;
46. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
47. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.