Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-05-26

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 wymaga działań wspomagających zarówno dzisiejszą walkę z wirusem, jak i jutrzejszą wojnę z jego konsekwencjami gospodarczymi. Polski rząd powinien wprowadzić stan klęski żywiołowej, określony zarówno konstytucyjnie jak i ustawowo. W między czasie natomiast pracować wraz z przedsiębiorcami nad skutecznym planem ratunkowym dla gospodarki. Tymczasem z tygodnia na tydzień przyjmowane są kolejne nowelizacje dziesiątek ustaw. Nadprodukcja legislacyjna nie świadczy o skuteczności ustawodawców – wręcz przeciwnie – podważa zaufanie do nich samych oraz do zasady poprawnej legislacji.

W Ustawie z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. Tarczy 2.0., dokonano zmian w 3 kodeksach i 58 innych aktach prawnych.​

Kodeksy:

1. Kodeks postępowania administracyjnego;
2. Kodeks karny skarbowy;
3. Kodeks spółek handlowych; 

Ustawy:

4. Ustawa o dniach wolnych od pracy;
5. Prawo spółdzielcze;
6. Ustawa o fundacjach; 
7. Ustawa o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych; 
8. Prawo o stowarzyszeniach; 
9. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych; 
10. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych;
11. Prawo budowlane; 
12. Prawo łowieckie;
13. Ustawa o Radzie Ministrów; 
14. Prawo o ruchu drogowym;
15. Ordynacja podatkowa;
16. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;
17. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych;
18. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
19. Prawo ochrony środowiska;
20. Ustawa o dostępie do informacji publicznej; 
21. Ustawa o transporcie kolejowym;
22. Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
23. Prawo telekomunikacyjne;
24. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
25. Prawo o aktach stanu cywilnego;
26. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
27. Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym;
28. Ustawa o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
29. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym;
30. Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych;
31. Ustawa o finansach publicznych;
32. Ustawa o Polskiej Akademii Nauk;
33. Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; 
34. Ustawa o dowodach osobistych;
35. Ustawa o ewidencji ludności;
36. Ustawa o rezerwach strategicznych;
37. Ustawa o systemie informacji oświatowej;
38. Prawo pocztowe;
39. Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego; 
40. Ustawa o obligacjach;
41. Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
42. Ustawa o odnawialnych źródłach energii;
43. Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym;
44. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej;
45. Prawo wodne;
46. Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej;
47. Ustawa o Służbie Ochrony Państwa;
48. Ustawa: Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
49. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
50. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
51. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
52. Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
53. Ustawa o systemie instytucji rozwoju;
54. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;
55. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw;
56. Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw;
57. Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
58. Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami;
59. Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
60. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw;
61. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.