Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-04-16

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 wymaga działań wspomagających zarówno dzisiejszą walkę z wirusem, jak i jutrzejszą wojnę z jego konsekwencjami gospodarczymi. Polski rząd powinien wprowadzić stan klęski żywiołowej, określony zarówno konstytucyjnie jak i ustawowo. W między czasie natomiast pracować wraz z przedsiębiorcami nad skutecznym planem ratunkowym dla gospodarki. Tymczasem z tygodnia na tydzień przyjmowane są kolejne nowelizacje dziesiątek ustaw. Nadprodukcja legislacyjna nie świadczy o skuteczności ustawodawców – wręcz przeciwnie – podważa zaufanie do nich samych oraz do zasady poprawnej legislacji. W poniedziałek 6 kwietnia posłowie otrzymali dwie godziny na zapoznanie się 200 stronami tzw. rządowej Tarczy 2.0., składającej się ze zmian wprowadzonych w wielu przepisach.

Poniżej prezentujemy pierwsze zestawienie wszystkich ustaw zmienionych w związku z samą Tarczą 1.0 oraz ustawą wspierającą – dotyczącą zawodów medycznych. Dotyczy 7 kodeksów i 76 innych aktów prawnych. 

 

Kodeksy:

1.         Kodeks wykroczeń;

2.         Kodeks karny;

3.         Kodeks postępowania karnego;

4.         Kodeks karny wykonawczy;

5.         Kodeks karny skarbowy;

6.         Kodeks spółek handlowych;

7.         Kodeks wyborczy.

 

Ustawy:

8.        Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

9.         Prawo spółdzielcze;

10.       Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;

11.       Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;

12.       Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych;

13.       Ustawa o własności lokali;

14.       Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych;

15.       Ustawa o rachunkowości;

16.       Ustawa o Radzie Ministrów;

17.       Ustawa Prawo energetyczne;

18.       Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne;

19.       Ustawa Prawo o ruchu drogowym;

20.      Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

21.       Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności;

22.      Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

23.      Ustawa Ordynacja podatkowa,

24.      Ustawa o Narodowym Banku Polskim;

25.       Ustawa o systemie ubezpieczeń́ społecznych;

26.      Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

27.       Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń́ Społecznych;

28.      Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

29.      Ustawa o dozorze technicznym;

30.      Prawo o miarach,

31.       Ustawa o organizowaniu zadań́ na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców;

32.      Prawo o ustroju sądów administracyjnych;

33.      Ustawa o podatku od towarów i usług;

34.      Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

35.       Ustawa o kinematografii;

36.      Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi;

37.       Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym;

38.      Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;

39.      Ustawa o finansach publicznych;

40.      Ustawa o Służbie Więziennej;

41.       Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

42.      Ustawa o odpadach;

43.      Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego;

44.      Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

45.       Ustawa o odnawialnych źródłach energii;

46.      Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

47.       Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej;

48.      Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej;

49.      Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

50.      Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

51.       Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

52.       Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

53.       Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

54.       Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych;

55.       Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej;

56.       Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw;

57.       Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarzadzaniu kryzysowym;

58.      Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;

59.       Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych;

60.      Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw;

61.       Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;

62.      Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń́ regulacyjnych;

64.      Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw;

 

Część medyczna:

65.       Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

66.      Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

67.       Ustawa o publicznej służbie krwi;

68.      Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej;

69.      Prawo farmaceutyczne;

70.      Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym;

71.       Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

72.       Ustawa o działalności leczniczej;

73.       Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej;

74.       Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty;

75.       Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;

76.       Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw; Ustawa o Agencji Badań Medycznych.