Forum Obywatelskiego Rozwoju

2019-10-15

REGULAMIN KONKURSU FOR

 

§1

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR (zwana też dalej:  Organizatorem) z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym  Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000277658.   
Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.for.org.pl
Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, które ukończyły 16 lat i ma zasięg ogólnopolski.
Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

§2

Cele i przedmiot konkursu

Celem konkursu jest promocja strony internetowej www.muzeum1989.pl oraz zawartych na niej treści. W szczególności propagowanie wiedzy na temat polskiej transformacji i wydarzeń, które miały miejsce w 1989 roku.
Przedmiotem konkursu jest wylosowanie zwycięzcy spośród uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na wskazane przez Organizatora pytanie konkursowe.
Odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe należy szukać na stronie internetowej www.muzeum1989.pl.

§3

Wymagania dotyczące udziału w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie i udzielić odpowiedzi na zadane przez Organizatora pytanie konkursowe należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie Organizatora www.for.org.pl. W formularzu należy podać następujące dane:

Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniu wysłania formularza internetowego ukończyły 16 lat.
Odpowiedź na zadane przez Organizatora pytanie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe.

§4

Zasady udziału w konkursie

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie zgłoszenia spełniające warunki regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione zgłoszenia do konkursu.
Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielić we wskazanym miejscu w formularzu internetowym, znajdującym się na stronie www.for.org.pl. Ponadto formularz należy wypełnić wymaganymi danymi osobowymi.
Wzięcie udziału w konkursie jest możliwe wyłącznie za wyrażeniem uprzedniej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
Wysłanie zgłoszenia do udziału w konkursie oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że jego treść nie zagraża, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.
Jedna osoba może wysłać jedno zgłoszenie. W przypadku, gdy uczestnik udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe kilkukrotnie, Organizator weźmie pod uwagę wyłącznie pierwszą odpowiedź. 
Odpowiedzi na pytanie konkursowe można wysyłać w terminie od 15 października 2019 r. do 21 października 2019 r.
Zwycięzca zostanie wyłoniony do 22 października 2019 r.

§5

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: [email protected].
Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora lub w określonych przypadkach poza siedzibą, na podstawie upoważnienia lub umowy powierzenia, jeżeli podmiot zewnętrzny świadczy usługi na rzecz Organizatora i jest to niezbędne dla realizacji konkursu.
Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do tego, aby móc wziąć udział w konkursie, o czym mowa w §4 pkt. 4.
Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzcy, kontaktu ze zwycięzcą oraz publikacją zwycięskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz z imieniem i nazwiskiem autora.
Każdy z uczestników ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże usunięcie danych będzie skutkowało utratą statusu uczestnika konkursu.
Uczestnik konkursu może cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę kontaktując się z Administratorem danych pod adresem mailowym [email protected]
Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będę udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane uczestników konkursu przestaną być przetwarzane po zakończeniu konkursu, chyba że uczestnik wyraził dodatkową zgodę na otrzymywanie od Organizatora Newslettera.  

§6

Nagrody

Odpowiedzi na pytanie konkursowe będą ocenianie pod względem merytorycznym przez komisję konkursową.
W losowaniu nagrody wezmą udział wyłącznie ci uczestnicy konkursu, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz spełniają warunki opisane w niniejszym regulaminie.
Nagrodą w konkursie jest książka „Lech Leszek. Wygrać wolność” pod redakcją Katarzyny Kolendy-Zaleskiej z autografami: Lecha Wałęsy, Leszka Balcerowicza oraz Katarzyny Kolendy-Zaleskiej.
Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą w celu uzyskania adresu do wysyłki nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą konkursu. W przypadku braku takiej możliwości wylosowany zostanie nowy zwycięzca.

§7

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora i komisji konkursowej.