Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zapraszamy na stoisko Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju na III Kongresie Edukacja i Rozwój w Warszawie, w dniach 27-28 października w godz. 9.00-16:00. Przygotowaliśmy gry z nagrodami, analizy, raporty, komiksy ekonomiczne oraz wiele innych publikacji FOR.

Zapraszamy do wspólnej zabawy oraz dyskusji o wolności gospodarczej i planach na następne 25 lat.


Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które wyznaczają nowe wymagania dla formalnych systemów edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe.


Ideą przewodnią II Kongresu Edukacja i Rozwój jest budowa innowacyjnych środowisk uczenia się poprzez kształtowanie warunków do pozytywnych motywacji w ukierunkowaniu na zdobywanie wiedzy, wykorzystanie różnorodnych form zabawy i praktyki dla podnoszenia efektywności uczenia się oraz dzielenie się doświadczeniami w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i prawnych dla podnoszenia jakości edukacji oraz tworzenia wartości dodanej .


Pozytywna motywacja jest siłą napędową każdej ludzkiej aktywności. Jest niezbędna do poznawania
i rozwoju. Edukacja poprzez zabawę, kulturę i praktykę, podnosi skuteczności podjętych działań. Innowacyjne środowiska uczenia się starają się zapewnić warunki efektywnej edukacji.


W tym roku tematami przewodnimi, wokół których zbudowany jest program III Kongresu Edukacja
i Rozwój są:
• Zmiany w systemie oświaty i ich wpływ na organizację edukacji w samorządach, przedszkolach
i szkołach.
• Rozwiązania prawne i organizacyjne wspierające efektywne zarządzanie oświatą. Podatki
i finansowanie zadań oświatowych.
• Przyjazne i efektywne środowisko uczenia się – przestrzeń edukacyjna w wymiarze materialnym, społecznym i psychologicznym.
• Trendy w rozwoju warsztatu nauczyciela, psychologa i pedagoga.


Więcej informacji o Kongresie: http://kongres-edukacja.pl