Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zapraszamy na stoisko Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju na II Kongresie Edukacja i Rozwój w Warszawie.Będziecie mogli nas odwiedzić w dniach 22-23 października w godz. 9.45-18.45 na stoisku nr 13. Przygotowaliśmy gry z nagrodami, analizy, raporty, komiksy ekonomiczne i wiele innych publikacji FOR. Zapraszamy do wspólnej zabawy oraz dyskusji o wolności gospodarczej i planach na następne 25 lat.

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które wyznaczają nowe wymagania dla formalnych systemów edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe.

Ideą przewodnią II Kongresu Edukacja i Rozwój jest budowa innowacyjnych środowisk uczenia się poprzez kształtowanie warunków do pozytywnych motywacji w ukierunkowaniu na zdobywanie wiedzy, wykorzystanie różnorodnych form zabawy i praktyki dla podnoszenia efektywności uczenia się oraz dzielenie się doświadczeniami w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i prawnych dla podnoszenia jakości edukacji oraz tworzenia wartości dodanej .

Pozytywna motywacja jest siłą napędową każdej ludzkiej aktywności. Jest niezbędna do poznawania i rozwoju. Edukacja poprzez zabawę, kulturę i praktykę, podnosi skuteczności podjętych działań. Innowacyjne środowiska uczenia się starają się zapewnić warunki efektywnej edukacji.

Bloki tematyczne w programie Kongresu to m. in:

  • Edukacja, jako szansa rozwoju regionów i kraju.
  • Forum Dobrych Praktyk Edukacyjnych w skali międzynarodowej, ogólnopolskiej,wojewódzkiej, lokalnej, szkolnej i przedszkolnej
  • Pozytywna motywacja, jako warunek niezbędny efektywności uczenia się i pracy.
  • Neurodydaktyka – wsparcie nauki dla tworzenia przyjaznego środowiska uczenia się.
  • Zabawa w poznawaniu, uczeniu się i pracy
  • Szkolnictwo zawodowe – edukacja poprzez praktykę, doświadczania i zabawę.
  • Akademia Rozwoju Kompetencji Zawodowych – tutoring, mentoring, coaching, kompetencje emocjonalne nauczycieli; kompetencje trenerskie
  • Wellness, jako element sukcesu zawodowego – strefa rozwoju własnego.
  • Nowoczesne technologie w organizacji edukacji w oświacie, szkolnictwie wyższym i edukacji ustawicznej i zawodowej

Więcej informacji o Kongresie: http://kongres-edukacja.pl/