Forum Obywatelskiego Rozwoju

Rząd prognozuje, że na stworzenie nowej ordynacji i prace legislacyjne potrzebuje około 4-5 lat. Uważamy, że zmiany w tym zakresie można wprowadzić znacznie szybciej niż w 2018 roku, dlatego przedstawiamy  obywatelski projekt nowej Ordynacji Podatkowej o randze Kodeksu Podatkowego. Ponadto do końca 2015 roku planujemy przedstawić gotowy tekst ustawy i rozpocząć prace nad jego przyjęciem w proponowanej przez nas formie.

Polski system podatkowy należy do najgorszych w Unii Europejskiej. Potwierdzają to zarówno doświadczenia przedsiębiorców, jak i międzynarodowe badania. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju uznał na przykład niedawno, że 86 państw na świecie ma system podatkowy bardziej przyjazny działalności gospodarczej. Systemy lepsze od polskiego wypracowały m.in. Tunezja, Bangladesz, Mongolia, Namibia i Bhutan.

Podjęte w ubiegłym roku inicjatywy Prezydenta i Ministra Gospodarki świadczą o rosnącej świadomości o katastrofalnej jakości systemu podatkowego wśród władz państwowych. Daje to szansę na jego gruntowną naprawę. Jednak szansa ta łatwo może zostać zmarnowana. Aby tak się nie stało, Forum Obywatelskiego Rozwoju rozpoczyna proces obywatelskiego wypracowywania niezbędnych reform. Naszym celem jest zainicjowanie prac w dziedzinach dotychczas nieobjętych planami rządu oraz zadbanie o ich właściwy przebieg tam, gdzie rząd planuje zmiany. Chcemy wspólnie z innymi organizacjami wypracować dobre rozwiązania i działać w celu ich szybkiego przyjęcia. Wierzymy, że w kilka lat cały polski system podatkowy może stać się jednym z najbardziej przyjaznych przedsiębiorczości w Europie, zamiast – jak obecnie – jednym z najbardziej nieczytelnych i wrogich podatnikowi.

Prace Forum Obywatelskiego Rozwoju w zakresie spraw podatkowych obejmą:

-obywatelski projekt ordynacji podatkowej o randze kodeksu – dziś prezentujemy szczegółowe założenia, a do końca roku 2015 zaprezentujemy pełny tekst proponowanej ustawy

-prawo materialne – przegląd i założenia do ustaw o poszczególnych podatkach – założenia zaprezentujemy do końca czerwca

-poprawa organizacji kadry aparatu skarbowego – dokument będzie gotowy do końca roku.

Pod koniec marca 2015 roku Komisja Kodyfikacyjna powołana przez Ministerstwo Finansów ma przedstawić założenia nowej ordynacji podatkowej – prezentujemy naszą propozycję wcześniej licząc, że komisja skorzysta z naszego projektu.

NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE ZAWARTE W PROJEKCIE FOR:

Podstawowe kwestie wymagające naprawy:

 1. zawężenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy
   
 2. uzupełnienie zasad ogólnych prawa podatkowego zwłaszcza o zasadę in dubio pro tributario oraz przeciwdziałanie próbom wprowadzenia do tekstu ustawy zasady obejścia prawa podatkowego
   
 3. wprowadzenie Karty Rzetelnego Podatnika
   
 4. zmiany w przepisach dotyczących powstania zobowiązania podatkowego, zwłaszcza: 1. wprowadzenie możliwości odstąpienia od dokonywania nieekonomicznego wymiaru podatku, 2. wyłączenie możliwości naliczania odsetek za zwłokę podczas trwania postępowania karno-skarbowego, 3. wprowadzenie zasady, iż zabezpieczenie zobowiązania wygasa z mocy prawa, jeśli uchylona zostaje podstawa zabezpieczenia, 4. dostosowanie odpowiedzialności członków zarządów spółek za zobowiązania podatkowe do zakresu odpowiedzialności tych osób wynikającej z prawa upadłościowego i naprawczego
   
 5. zmiana reguł dotyczących instytucji przedawnienia, zwłaszcza: 1. eliminacja możliwości zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek dokonania zabezpieczenia przez organ podatkowy, 2. wykreślenie wszczęcia postępowania karno-skarbowego z katalogu zdarzeń zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, 3. wyeliminowanie możliwości przerwania biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, jeśli następnie okazałoby się, iż środek ten zastosowany został wadliwie
   
 6. przekształcenie instytucji indywidualnych ulg i zwolnień podatkowych w powszechną i indywidualną redukcją zobowiązania podatkowego, opartą na dużo bardziej obiektywnych kryteriach
   
 7. eliminacja autonomii właściwego postępowania podatkowego względem postępowania administracyjnego
 8. zwiększenie funkcjonalności bazy wiedzy portalu podatkowego, aby stała się ona atrakcyjną alternatywą dla indywidualnych interpretacji podatkowych; wzmocnienie instytucji interpretacji ogólnych
   
 9. integracja instytucji kontroli podatkowej i skarbowej
   
 10. wprowadzenie reguł dotyczących konsultacji zmian prawa podatkowego
   
 11. stworzenie systemu bodźców dla osób zatrudnionych w aparacie skarbowym do działania według najwyższych standardów merytorycznych: szczególne zasady zatrudniania, premiowania i awansów pracowników aparatu skarbowego

Obecne założenia są konsultowane z wieloma środowiskami i dotychczas otrzymaliśmy cenne uwagi oraz poparcie od: Konfederacji Lewiatan, Krajowej Izby Gospodarczej, Business Center Club, Polskiej Rady Biznesu, Towarzystwa Ekonomistów Polskich, oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Uruchamiamy również stronę internetową www.LepszePodatki.pl, przez którą każdy może zgłosić swoje uwagi, a także wesprzeć inicjatywę datkiem pieniężnym. Poprzez tę stronę będziemy na bieżąco informować o dalszym przebiegu prac nad ustawami.

Kontakt do eksperta:

Dariusz Adamski:

e-mail: [email protected]

Tel. 693 407 224

Kontakt dla mediów:

Natalia Wykrota

e-mail: [email protected]

Tel. 609 717 102